หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
 การใช้ยาเทคนิคพิเศษ ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก มุมรับเรื่องร้องเรียน สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ คลังความรู้ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HRD
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ยา

 

                                                                                  

           ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง  พวกเรามีความมุ่งหมายและตั้งปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนางานเภสัชกรรม พัฒนาระบบยา และพัฒนาคุณภาพให้ก้าวหน้า โดยอาศัยเครื่องมือและรูปแบบการพัฒนากิจกรรมคุณภาพตามมาตรฐาน HA และตามแนวคิดการพัฒนาอื่น ๆ อย่างบูรณาการ  ขณะเดียวกัน  เนื่องจากบริบทโรงพยาบาลอยู่ในเขตชุมชนมุสลิม  ที่มีประชากรมากกว่าร้อยละ 95 นับถือศาสนาอิสลาม  เราจึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการวิถีชุมชน และวิถีอิสลามสู่การให้บริการทางสุขภาพโดยเฉพาะในด้านยาให้ประจักษ์เป็นรูปธรรม

          Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital, Pattani province, The South of Thailand. We have a strong willing and set a determination to develop pharmaceutical care, pharmacy and drug system, and quality improvement in medication aspect by integrating all according instruments, quality improvement models according to Thailand’s Hospital Accreditation standard (Thai HA standard) and also other improvement or development tools and concepts.

           Meanwhile, because of our hospital is set place around Muslim community that there are about 95% of people around here are Muslim we also try to make and support an activity service conform to Muslim way’s of life, especially in Pharmacy services such as try to serve Halal medicine to Muslim People, changing drug schedule in fasting month and dispense medicine with saying Doa or praying from Allah to heal them, etc.

           พื้นที่ Website ตรงนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง และเรื่องราวจากเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พวกเรารวมกลุ่มกันเพื่อผลักดันวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชน  เพราะประโยคหนึ่งที่จับใจจากเว็บบล็อกชานชาลาแห่งการเรียนรู้ กล่าวว่า  วันนี้คุณเขียนบันทึกถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อการแบ่งปันแล้วหรือยัง นั้นกินใจพวกเราชาวห้องยาเสมอมา

          ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรหัสประจำตัวและพาสเวิร์ดเพื่อโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดและสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยด้านยาในมุมถาม-ตอบข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์ได้ หรือหากไม่สะดวกอาจจะใช้ชื่อเพื่อเข้าสู่ระบบเป็น guest และพาสเวิร์ดคือ yaring ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กันและกัน

         หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำประการใดสามารถติดต่อได้ที่ yaringrx@gmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลยะหริ่ง 0-7349-1013 , 0-7349-1316 ต่อหมายเลขภายในห้องยา 106 หมายเลขโทรสาร 0-73491-1317 (Fax อัตโนมัติ)

         (เว็บไซด์ www.pharmyaring.com เริ่ม Upload ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2552)

--------------------------------------------------------------------------------

 Please visit us at QR Code below

  โปรดเยี่ยมเราทาง QR code ด้านล่างนี้

 


 

สาสน์จาก ผอ. รับชม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่งกับรายการดลใจประชาราษฎร์ ออกอากาศช่อง 9 เมื่อ 3 ตุลาคม 2553
สาสน์จาก ผอ. รับชมการดำเนินรายการเรื่อง “ระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์จะพัฒนาให้คุ้มค่าและยั่งยืนได้อย่างไร" ดำเนินรายการโดย นพ.สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการ รพ.ยะหริ่ง (26/5/53)
สาสน์จาก ผอ. บทต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ใน “วันปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่รับใหม่ ปีงบประมาณ 2553” จากท่านผู้อำนวยการ (17-18/12/52)
สาสน์จาก ผอ. บทความพิเศษจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง "แพทย์ชนบทกับการสร้างสุขภาพแบบพอเพียง" และบทสัมภาษณ์พิเศษในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "แพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี 2552"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง และทีมงานคลินิกวัณโรค ร่วมการประชุมวิชาการวัณโรค ในโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และโรคเอดส์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2560 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี (22/8/60)ข่าวประชาสัมพันธ์ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง และทีมงานคลินิกวัณโรค ร่วมการประชุมวิชาการวัณโรค ในโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และโรคเอดส์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2560 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี (22/8/60)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภญ.วานิตา ตำหมัน เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (21/7/60)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการ RDU ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปัตตานี (12/1/60)
ข่าวประชาสัมพันธ์เภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน RDU ระดับจังหวัด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (11/1/60)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา ร่วมประชุมหารือการจัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ อินโดนีเซีย (28/12/59)
อ่านต่อ อ่านต่อ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพ
รายการยาฉีดที่มีโอกาสใช้ในโรงพยาบาลชุมชนและข้อกำหนดด้านการป้องกันแสง (5/10/60)สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพรายการยาฉีดที่มีโอกาสใช้ในโรงพยาบาลชุมชนและข้อกำหนดด้านการป้องกันแสง (5/10/60)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพOmeprazole ฉีด ในเด็กเล็ก ๆ มีข้อมูลหรือไม่ ? อย่างไร ? (5/9/60)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพข้อมูลอายุความคงตัวของยาฉีดที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม จำนวน 10 รายการยา (ข้อมูลได้รับทาง email เมื่อ 31 มีนาคม 2560) (24/5/60)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพยาพยาธิ์ Albendazole กับข้อมูลความปลอดภัยในเด็ก หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร (30/3/60)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพPPIs จ่ายควบคู่ในผู้ป่วยได้รับ Low dose ASA 81mg : บริบทโรงพยาบาลชุมชน
 
 
 
 
 
อ่านต่อ อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม
ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมให้ความรู้การใช้ยาสำหรับ อสม.และประชาชนทั่วไปในเขตตำบลตันหยงดาลอ (19/9/60)
ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมให้ความรู้การใช้ยาสำหรับ อสม.และประชาชนทั่วไปในเขตตำบลตันหยงดาลอ (19/9/60)
ตัวแทนจากฝ่ายเภสัชกรรมและทันตสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม CQI แก่ จนท.ธัญญารักษ์ รุ่นที่ 2 (16-17/8/60)
ตัวแทนจากฝ่ายเภสัชกรรมและทันตสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม CQI แก่ จนท.ธัญญารักษ์ รุ่นที่ 2 (16-17/8/60)
ตัวแทนจากฝ่ายเภสัชกรรมและทันตสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม CQI แก่ จนท.ธัญญารักษ์ รุ่นที่ 1 (3-4/8/60)
ตัวแทนจากฝ่ายเภสัชกรรมและทันตสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม CQI แก่ จนท.ธัญญารักษ์ รุ่นที่ 1 (3-4/8/60)
ตัวแทนเภสัชกรจากโรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมสรุปกิจกรรม RDU ตาแกะและเสวนาปัญหายาในชุมชน (11/8/60)
ตัวแทนเภสัชกรจากโรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมสรุปกิจกรรม RDU ตาแกะและเสวนาปัญหายาในชุมชน (11/8/60)
ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านปาตาบูดี (21/7/60)
ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านปาตาบูดี (21/7/60)
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมเป็นวิทยากรใหความรู้เรื่องการใช้ยาเบาหวานความดัน ณ รพ.สต.สาบัน  (9/6/60)
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมเป็นวิทยากรใหความรู้เรื่องการใช้ยาเบาหวานความดัน ณ รพ.สต.สาบัน (9/6/60)
อ่านต่อ อ่านต่อ
กิจกรรมเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
ชมรมเภสัชกรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาเภสัชสามจังหวัดและฟาร์ซีสปอร์ตไนท์ ณ รร. ปาร์ควิว (15/7/60)สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพชมรมเภสัชกรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาเภสัชสามจังหวัดและฟาร์ซีสปอร์ตไนท์ ณ รร. ปาร์ควิว (15/7/60)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพเภสัชกรจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูวิชาการ สานสัมพันธ์น้องพี่ รวมพลังสามัคคี เภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมการ์เด้นวิว อ.เบตง จ.ยะลา และสนามกีฬาเทศบาลเบตง (15-18/7/59)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพสรุปรายงานการประชุมกลุ่มเภสัชกร 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 09.00-12.00 น. โดยอัจฉรียา ฟองศรี ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม (17/2/57)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (18-19/9/54)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านสุขภาพของเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/9/54)
 
 
 
 
 
อ่านต่อ อ่านต่อ

ข่าวสารและการพัฒนาคุณภาพ HA
ตัวแทนคณะกรรมการทีมคร่อมสายงานร่วมอบรม Act to re-ac กับ สรพ. ณ โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ สงขลา  (16-17/5/60)สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพตัวแทนคณะกรรมการทีมคร่อมสายงานร่วมอบรม Act to re-ac กับ สรพ. ณ โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ สงขลา (16-17/5/60)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ SWOT องค์กร รวมทั้งร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ core value และแผน 5 ปีองค์กร ปี 2560-2564 (17-18/8/59)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพผู้อำนวยการและตัวแทนศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA Re-accreditation (10-13/3/58)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพโรงพยาบาลยะหริ่งรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมิน HA Re-accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (3-4/12/57)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพกิจกรรมสานฝันปันปัญญา นำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง มาแลกเปลียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง (27/6/57)
 
 
 
 
 
อ่านต่อ อ่านต่อ
ถาม-ตอบ ข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317