การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5 4 3 2 1
ความครบถ้วนของคำตอบ หมายเหตุ:
5=พึงพอใจมากที่สุด
4=มาก
3=ปานกลาง
2=น้อย
1=น้อยที่สุด
ความชัดเจนของคำตอบ
ความตรงประเด็นความต้องการ
การนำไปใช้ประโยชน์
ความทันต่อเวลา/ความต้องการ