หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
 DOWNLOAD
Downloadเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการจังหวัดปัตตานี (1/8/60) pdf file (86.77 KB)
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการจังหวัดปัตตานี ฉบับพัฒนาโดยคณะกรรมการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จ.ปัตตานี เมื่อ 30 มีนาคม 2560
Downloadเอกสารประกอบการบรรยายเรื่องยาฉุกเฉินที่ใช้สำหรับภาวะ Septic Shock (Dopamine_Norepinephrine (Levophed)) จัดทำโดย ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ เมื่อ 16/2/2560 pdf file (3.05 MB)
บรรยายแก่บุคลากรโรงพยาบาลยะหริ่ง และ คปสอ.ยะหริ่ง (พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.)
DownloadBREASTFEEDING AND MATERNAL MEDICATION Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs 2003 (upload on this website 2017) pdf file (610.00 KB)
Department of Child and Adolescent Health and Development, World Health Organization, 2003
Downloadข้อมูลปฏิกิริยาระหว่างยาของยาวาร์ฟารินกับยาที่ใช้บ่อยในสาธารณสุขไทย (จัดทำ พ.ศ.2559) โดยคณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [Warfarin Drug Interaction Data : Thailand ,2016] pdf file (8.14 MB)
DownloadPPT ประกอบการบรรยาย เรื่อง TB Update 2012 โดย อ.ดร.พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี วันที่ 24/8/55 (upload เมื่อ 29/08/2012) pdf file (3.91 MB)
Downloadเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การใช้ยาในผู้ป่วยวัณโรค โดย ภญ.วิลาวัลย์ ทองเรือง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 24 ส.ค. 2555 (upload เมื่อ 29/8/2012) pdf file (772.13 KB)
DownloadInternational Standards for Tuberculosis Care : ISTC 2009 (Up laod เมื่อ 25/08/2012) pdf file (2.26 MB)
Downloadแนวทางการสอบสวนโรค การรักษาโรคเท้าช้าง (หน้า 49-96) จากคู่มือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเท้าช้าง พ.ศ. 2549 กลุ่มโรคเท้าช้าง สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (10/8/2012)
Downloadสาระ ปัน-ยา เล่ม 3 (2555) (up load 7/7/2012) pdf file (2.41 MB)
Downloadสาระ ปัน-ยา เล่ม 2 (2554) (up load 7/7/2012) pdf file (1.34 MB)
Downloadสาระ ปัน-ยา เล่ม 1 (2553) (up load 7/7/2012) pdf file (1.79 MB)
Downloadแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาภาวะเหล็กเกินด้วยยาดีเฟอริโพรน Clinical Practice Guideline for Deferiprone in Patients with Iron Overload โดย รศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต (up load เมื่อ 7/7/2012) pdf file (1.04 MB)
Downloadแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2555 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (up load เมื่อ 7/7/2555) pdf file (2.73 MB)
Downloadแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทยสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก พ.ศ. 2555 จัดพิมพ์โดย สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย (up load 19/6/55) (3.77 MB)
DownloadPPT ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Basic Concepts and Introduction to CQI แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปะนาเระ โดย ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ (up load 19/6/55)
Downloadแนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ พ.ศ. 2553 (National Guidelines on HIV/AIDS Diagnosis and Treatment : Thailand 2010 (up load 9/6/55)
จัดพิมพ์โดย  ศูนย์พัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย 
Downloadแนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูพิษกัด Practice Guideline for Management of Patients with Snake Bite สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2547 (up load 9/6/55) pdf file (2.34 MB)
DownloadAAP category for breastfeeding by American Academy Pediatrics, 2001 (up load 8/6/55)
DownloadPPT (pdf file) เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "Drug Use in Lactation" โดย ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ รพ.ยะหริ่ง (8/6/55)
Downloadแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2552 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (up load 2/6/55) pdf file (634.58 KB)
Downloadคู่มือยาจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (up load 2/6/55) pdf file (1.18 MB)
Downloadแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2554 (Clinical Practice Guideline in DM, Thailand) (2/6/55) pdf file (1.37 MB)
DownloadPPT ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ยา DM อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต" และ "ยา HT เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติงาน" บรรยายแก่เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง (จัดโดย วสส.ตรัง) (up load เมื่อ 2/6/55)
DownloadPPT แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "CQI 9 ขั้นตอน" โดย ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ รพ.ยะหริ่ง (2/6/55)
DownloadPPT ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Introduction to Quality and CQI ศูนย์คุณภาพ รพ.ยะหริ่ง (2/6/55)
DownloadPPT TB ดร.พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี ผอ.ศูนย์ TB ยะลา (2) ppt file (7.77 MB)
DownloadPPT TB พญ.ดร.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี ผอ.ศูนย์ TB ยะลา (1) ppt file (4.70 MB)
DownloadTP information on Antidote (Antidotes complete) (27/6/54) pdf file (560.50 KB)
from http://dmsic.moph.go.th/download/antidotesComplete.pdf?PHPSESSID=c7e77
Downloadแบบสอบสวนโรคเฉพาะรายโรคคอตีบ (22/6/54) pdf file (122.56 KB)
Downloadแนวทางปฏิบัติในการรักษาและควบคุมป้องกันโรคคอตีบ (Diphtheria Guideline) จังหวัดปัตตานี กันยายน 2553 (22/6/54) pdf file (201.98 KB)
Downloadเอกสารใหม่​เกี่ยวกับวั​คซีนไข้หวั​ดใหญ่ปี 2554 (18/6/54) zip file (662.82 KB)
Downloadตำราเวชศาส​ตร์ร่วมสมั​ย-(การประชุ​มวิชาการ 3 สถาบัน-15-​17มิถุนายน​2554) zip file (11.29 MB)
DownloadNew WHO Guideline of TB Treatment 2009 (18/6/54) pdf file (1.06 MB)
Downloadแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน จากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (4/4/54)
Downloadสรุปวิธีการให้ยาต้านไวรัสหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ตุลาคม 2553 (21/2/54)
DownloadMedical Treatment of Malaria in Thailand (19/2/54) pdf file (65.56 KB)
Downloadรายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และระดับตำแหน่ง (17/2/54)
DownloadROXITHROMYCIN - ERYTHROMYCIN COMPARISON doc file (39.00 KB)
DownloadGuidelines for Treatment of Malaria in the United States pdf file (125.42 KB)
from  http://www.cdc.gov/malaria/pdf/treatmenttable.pdf
DownloadBREASTFEEDING AND MATERNAL MEDICATION Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs pdf file (609.13 KB)
DownloadPowerpoint ประกอบการนำเสนอรับการเยี่ยนรับรู้และเรียนรู้คุณภาพโรงพยาบาลยะหริ่ง จาก อ.ผ่องพรรณ ธนา (26/1/53) pdf file (29.89 MB)
DownloadForm Template & SAR zip file (239.09 KB)
DownloadGap Analysis, Compare Actual Practice with Patient Safety Guide : SIMPLE, เครื่องมือประเมินหาส่วนขาดและวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (แบบฟอร์ม) doc file (126.00 KB)
Downloadเอกสารประกอบคำสนอ เรื่อง "ยาตา" จาก http://pharm.kku.ac.th/thaiv/pharmpractice/eent/lesson/eyes/eyes-doc.pdf pdf file (306.22 KB)
Downloadคู่มือการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (Special Technic Drug Counseling) from http://drug.pharmacy.psu.ac.th/article/file/166_DRUG_COUNSELLING2.PDF pdf file (717.02 KB)
Downloadแบบบันทึกการใช้ยาผู้ป่วยที่รับรักษาในโรงพยาบาลยะหริ่ง (Patient Medication Profile & Medication Administration Record) doc file (198.50 KB)
DownloadPPT การรักษาวัณโรคที่มี HIV ด้วย ppt file (5.39 MB)
DownloadPPT การรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ppt file (2.45 MB)
DownloadPPT การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่มีอาการแพ้ยา ppt file (10.57 MB)
Downloadแนวทางแห่งชาติสำหรับการวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) pdf file (6.24 MB)
Downloadคู่มืออบรม แนวทางมาตรฐานการดำเนินงานควบคุมวัณโรคสำหรับคลินิกวัณโรค (Training Module for Management of Tuberculosis) เมษายน 2552 pdf file (1.94 MB)
Downloadแนวปฏิบัติการผสมผสาน TB และ HIV (TB-HIV guideline, 2008) pdf file (6.52 MB)
Downloadแนวทางรักษาวัณโรคในเด็ก pdf file (105.67 KB)
Downloadงานวิจัยรางวัลที่ 3 Oral Presentation ในเวทีประชุมวิชาการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 1-2 ก.ค. 52 ที่ผ่านมา เรื่อง พฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณในชุมชน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดย ภก.อาภัย มาลินี รพ.โคกโพธิ์ (17/11/52) pdf file (351.40 KB)
Downloadบทปาฐกถาธรรม (คุตบะฮ์) อิดิ้ลอัฎฮา 1430 ฮ.ศ. เรื่อง “ผู้นำมีคุณภาพ นำประชาชาติที่ดีเลิศ” เอื้อเฟื้อโดย อ.มัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (15/11/52) pdf file (296.80 KB)
Downloadการดูแลรักษาวัณโรคตามมาตรฐานสากล (International Standard for TB Care : ISTC) โดย TBCTA pdf file (111.47 KB)
Downloadการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : กรอบแนวคิด พัฒนาการ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา โดย นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท pdf file (1.27 MB)
DownloadPrescribing Medicines in Pregnancy, 4th edition โดย Australian Drug Evaluation Committee pdf file (446.29 KB)
Downloadการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล บรรณาธิการคู่มือยาแห่งชาติ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย pdf file (498.50 KB)
DownloadGINA (Global Initiative for Asthma, Update 2008) pdf file (1.31 MB)
DownloadGOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease : COPD) guideline , update 2008 pdf file (1.08 MB)
Downloadmini research จาก ภก.ฮาเซ็ม จานิ รพ.สุไหงปาดี เรื่อง “การให้คำแนะนำการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด ช่วงการถือศีลอดเดือนรอมฎอน” ปี 2551 ppt file (1.39 MB)
Downloadคู่มือการจัดการผู้ป่วยโรคเอดส์ สปสช.2550 zip file (2.46 MB)
Downloadเอกสารประกอบการบรรยาย 18 ตัวชี้วัดระบบยาในโรงพยาบาล โดย ศสวย. ในการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล เมื่อ พ.ค 51 pdf file (643.79 KB)
Downloadเอกสารการให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบยา อ.ธิดา นิงสานนท์ เมื่อ เม.ย 52 pdf file (807.49 KB)
DownloadGINA guideline 2006 pdf file (500.59 KB)
Downloadมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลว 29 กันยายน 2552 pdf file (317.22 KB)
Downloadบทความปริทัศน์ จาก Songkla Med J 2006;24(4):377-383 เรื่อง Management of hyperthyroidism with radioactive iodine pdf file (132.69 KB)
Downloadคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (3/8/52) doc file (2.09 MB)
Downloadแบบขอรับค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) doc file (28.00 KB)
Downloadแนะนำหนังสือดี "แต่งงานง่าย ซินายาก" เอื้อเฟื้อจาก อ.มัสลัน มาหะมะ รองอธิการมหาวิทยาลัยอิสลาม ยะลา pdf file (741.12 KB)
DownloadPPT การดูแลแผลเบื้องต้น (อ.ภญ.บุษา โทวรรณา) pdf file (2.56 MB)
Downloadมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และการประเมินตามมาตรฐานดังกล่าว doc file (223.00 KB)
Downloadมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ปี 2549 pdf file (417.71 KB)
DownloadHandbook on Developing pharmacy practice : A focus on patient care 2006 edition pdf file (620.62 KB)
Downloadรายการยาสามัญประจำบ้าน (Household_remedies) pdf file (197.78 KB)
DownloadDUR guideline pdf file (179.42 KB)
DownloadThai Pharmacopoeia information on Antidotes pdf file (560.50 KB)
DownloadFood_and_Drug_Interactions pdf file (192.49 KB)
Downloadคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติเล่ม 1 ยาระบบทางเดินอาหาร (Thai National Formulary 2008 Volume 1 Gastro-intestinal system) pdf file (8.71 MB)
Downloadptt.นำเสนอ Oseltamivir จาก นศภ.มอ.หาดใหญ่ ppt file (7.97 MB)
Downloadบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2550 pdf file (94.81 KB)
Downloadแนวทางเรื่อง Hand Hygiene ขององค์การอนามัยโลก (จาก website www.ha.or.th) ppt file (3.00 MB)
Downloadแบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา ปี 52 (Medication Error Report Form : Yaring Hospital) doc file (106.50 KB)
Downloadเอกสารประกอบการทำ Knowledge Sharing (ห้องยา-ห้องคลอด/ห้องยา-ห้องยา) "Epinephrine กับการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด" ppt file (1.25 MB)
Downloadเอกสารประกอบการอบรม "Oseltamivir : ประเด็นที่พวกเราควรรู้และทำได้ และการปรับยาในเดือนรอมฎอน" ppt file (16.63 MB)
Downloadแนวทางการใช้ยาเดือนรอมฎอน ปรับปรุงใหม่ pdf file (615.22 KB)
Downloadหนังสือประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ตามแบบเลขที่ 2406 จำนวน 500 ตารางเมตร doc file (33.00 KB)
Download40 หะดิษเกี่ยวกับรอมฎอน pdf file (397.19 KB)
Downloadองค์ความรู้อิสลามกับสุขภาวะ pdf file (19.85 MB)
Downloadมาตรฐาน HA ฉบับใหม่ pdf file (1.72 MB)
DownloadSPA2 pdf file (1.43 MB)
DownloadSPA1 pdf file (766.32 KB)
Downloadกาฬโรค (Plague) ที่ควรรู้ pdf file (2.45 MB)
DownloadArticles about ADR from TB drug (เอื้อเฟื้อจาก พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี) ppt file (155.50 KB)
DownloadPROPOSAL FOR THE INCLUSION OF OSELTAMIVIR PHOSPHATE FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF AVIAN INFLUENZA (H5N1) IN THE WHO MODEL LIST OF ESENTIAL MEDICINES pdf file (1.19 MB)
Downloadแนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูพิษกัด (2) pdf file (4.56 MB)
Downloadแนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูพิษกัด (1) pdf file (299.92 KB)
Downloadแนวทางการรักษา Malaria doc file (123.50 KB)
DownloadGuidelines for Treatment of Malaria in the United States pdf file (125.42 KB)
DownloadTB WHO guideline pdf file (776.16 KB)
DownloadTB Medical letter guideline pdf file (164.43 KB)
DownloadTB ATS_guideline pdf file (1.52 MB)
Downloadแนวทางการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาวัณโรค (ภญ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล เภสัช มอ.) pdf file (196.92 KB)
Downloadโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "ยาเบาหวานกับเดือนรอมฎอน" (19/7/52) doc file (272.50 KB)
DownloadManaging Asthma during Pregnancy pdf file (283.07 KB)
DownloadAsthma in Pregnancy full pdf file (283.07 KB)
DownloadOral Antihyperglycemic Therapy for Type 2 Diabetes Scientific Review pdf file (207.85 KB)
DownloadACC_AHA pdf file (3.24 MB)
DownloadGuidelines for the Treatment of Malaria pdf file (3.00 MB)
Download เภสัชวิทยาของยาที่มีผลต่อระบบ renin-angiotensin doc file (568.00 KB)
เภสัชวิทยาของยาที่มีผลต่อระบบ renin angiotensin กล่าวถึงทั้ง ACEI และ ARB
DownloadHigh Blood Pressure-JNC 7 Guidelines (Express for Primary Care) pdf file (223.44 KB)
DownloadHigh Blood Pressure-JNC 7 Guidelines (Full Report) pdf file (955.00 KB)

Prevention,Detection,Evaluation and Treatment of High Blood Pressure

ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317