หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ  
 
  ผู้อ่าน : 9878 คน

คำสั่งโรงพยาบาลยะหริ่ง

ที่        /2552

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลยะหริ่ง

------------------------------------------------------------

 

                ด้วยโรงพยาบาลยะหริ่ง  จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินงาน ดังนี้

1.       คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH)

2.       คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภายใน (IS)

3.       คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยสหสาขาวิชาชีพ (PCT)

4.       คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

5.       คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (HRD)

6.       คณะกรรมการสารสนเทศ  (IM)

7.       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (RM)

8.       คณะกรรมการโรงพยาบาลน่าอยู่ (HWP)

 

                ดังมีรายชื่อแนบท้าย

 

     คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPHHospital accreditation, Health promoting hospital

 

1.       นางนาริศา                            หีมสุหรี                                 ประธานกรรมการ

2.       นายอนันต์                            ชินดือเระ                              รองประธานกรรมการ

3.       นางนอซีด๊ะ                          เจะสอเหาะ                           รองประธานกรรมการ

4.       นางโรสนาณีย์                     ซามะ                                     กรรมการ

5.       นายประสิทธิ์                        แวจูนา                                   กรรมการ

6.       นายสุฟยาน                          ลาเต๊ะ                                     กรรมการ

7.       นายอาหามัด                         จาลงค์                                    กรรมการ

8.       นางสุเดาะ                             หะยีดือราปู                           กรรมการ

9.       นายธีรพจน์                          บัวสุวรรณ                             กรรมการ

10.   นางวนิดา                              พงษ์ธัญญะวิริยา                  กรรมการ

11.   นางสมลักษณ์                      ไชยรีย์                                    กรรมการ

12.   นายอิบรอเฮง                       ตรือแน                                  กรรมการ

13.   นางนิษณา                            สนิ                                          กรรมการ

14.   นางธนภัค                             เฝือแก้ว                                  กรรมการ

15.   นางวรรณาพร                      บัวสุวรรณ                             กรรมการ

16.   นายมะกอเซ็ง                       สนิ                                          กรรมการ

17.   นางสายจิตร                          สกุลหนู                                 กรรมการ

18.   นางต่วนฟาตีมา                   จันทรัตนา                             กรรมการ

19.   นางสาวภัณฑิลา                  พลทอง                                  กรรมการ

20.   นางเสาวภา                           หะยีสมาแอ                          กรรมการ

21.   นางสะปีน๊ะ                          ไม้แก้ว                                   กรรมการ

22.   นางนันทิมา                          แวสะแลแม                          กรรมการและเลขานุการ

23.   นางอิสริยา                            จิราพัชรพงศ์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

24.   นางยินดี                                คงถาวร                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  

                                      คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยสหสาขาวิชาชีพ (PCT)

Patient Care Team

 

1.       นายอนันต์                            ชินดือเระ                              ประธานกรรมการ

2.       นางโรสนาณีย์                     ซามะ                                     รองประธานกรรมการ

3.       นางนอซีด๊ะ                          เจะสอเหาะ                           กรรมการ

4.       นางเสาวภา                           หะยีสมาแอ                          กรรมการ

5.       นางปาตีเมาะ                        ตรือแน                                  กรรมการ

6.       นางสาวภัณฑิลา                  พลทอง                                  กรรมการ

7.       นางธนภัค                             เฝือแก้ว                                  กรรมการ

8.       นายมุสตอฟาเคมัล              มาหมัด                                  กรรมการ

9.       นางเจะปารีดะห์                  มะมิง                                     กรรมการ

10.   นางแวแอเสาะห์                  เจ๊ะหมัด                                 กรรมการ

11.   นางหัตตยา                           หมัดดิมสา                            กรรมการ

12.   นายวันศายนนท์                  ฮัจญีย์เราะห์อีส                    กรรมการ

13.   นางสายจิตร                          สกุลหนู                                 กรรมการ

14.   นางลักษณา                          แวนา                                      กรรมการ

15.   นางสอปีเย๊าะ                       รูปธรรม                                กรรมการ

16.   นางสมลักษณ์                      ไชยรีย์                                    กรรมการ

17.   นางต่วนฟาตีมา                   จันทรัตนา                             กรรมการ

18.   นางสุเดาะ                             หะยีดือราปู                           กรรมการ

19.   นางมูนาดา                           แวนาแว                                 กรรมการ

20.   นางสาวการีมะ                    เอามิง                                     กรรมการ

21.   นางนิษณา                            สนิ                                          กรรมการและเลขานุการ

   

คณะกรรมการสารสนเทศ (IM)

Information  Management

 

1.       นายสมชัย                             พงษ์ธัญญะวิริยา                  ประธานกรรมการ

2.       นายมะกอเซ็ง                       สนิ                                          รองประธานกรรมการ

3.       นางสุรัยยา                            มีแฮ                                        กรรมการ

4.       นางซารีป๊ะ                           ดอเล๊าะ                                  กรรมการ

5.       นางนูรียะห์                          เจ๊ะและ                                  กรรมการ

6.       นางสายจิตร                          สกุลหนู                                 กรรมการ

7.       นางสาวกิติมา                       หะยีดาราแม                         กรรมการ

8.       นายวัฒนา                             มูนีกุล                                    กรรมการ

9.       นายอดินันท์                         เจะมะ                                    กรรมการ

10.   นายมูฮัมมัด                          เบ็ญนา                                   กรรมการ

11.   นายอิบรอเฮง                       ตรือแน                                  กรรมการ

12.   นางสาวนิกัสหม๊ะ               นิเดร์หะ                                 กรรมการ

13.   นางรัศมี                                 นิเดร์หะ                                 กรรมการ

14.   นายไฟซอล                          หะยีวันอิดดริส                     กรรมการ

15.   นางสาวมีนา                         อิบรอฮีม                                กรรมการ

16.   นายอัสดี                                แซแร                                     กรรมการ

17.   นายมุกตา                              หะยีมามุ                                กรรมการ

18.   นายสูดิน                               เปาะลิง                                  กรรมการ

19.   นายอิสมแอล                        ปาโฮะ                                   กรรมการ

20.   นายรีดูวัน                              ดอเลาะ                                  กรรมการ

21.   นางสาวนิอารีซะห์              เลาะนะ                                 กรรมการ

22.   นางสาวเซาดะ                     ดือราแม                                 กรรมการ 

  

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (HRD)

Human Resource Development

 

1.       นายสุฟยาน                          ลาเต๊ะ                                    ประธานกรรมการ

2.       นางธนภัค                             เฝือแก้ว                                 รองประธาน

3.       นายวีรวิทย์                            เหรียญเจริญ                         กรรมการ

4.       นางวรรณาพร                      บัวสุวรรณ                             กรรมการ

5.       นางนาริศา                            หีมสุหรี                                 กรรมการ

6.       นางเสาวภา                           หะยีสมาแอ                          กรรมการ

7.       นางปุณยนุช                         ตุงคะมณี                               กรรมการ

8.       นางวาสนา                            ดาหะมิ                                  กรรมการ

9.       นางหะซะน๊ะ                       กุลตามา                                 กรรมการ

10.   นางกฤติยา                            แวดอเล๊าะ                             กรรมการ

11.   นางฉลวย                              พงษ์ธัญญะวิริยา                  กรรมการ

12.   นายนิรันดร์                          แวจูนา                                   กรรมการ

13.   นางสาวนูรมาร์                    สาแลมะ                                กรรมการ

14.   นายวัฒนา                             มูนีกุล                                    กรรมการ

15.   นางเพ็ญศิริ                           ชูพันธ์                                    กรรมการ

16.   นางเปรมฤดี                         ไชยเดช                                 กรรมการ

17.   นายอัสดี                                แซแร                                     กรรมการ

18.   นางสาวนะดา                      ศรีสมบูรณ์                            กรรมการ

19.   นางมารียะ                            แวและ                                   กรรมการ

20.   นายสูดิน                               เปาะลิง                                  กรรมการ

21.   นางสาวสุไรดา                     เจะสาเมาะ                            กรรมการ

22.   นายไพรัตน์                          หัตถประดิษฐ์                       กรรมการและเลขานุการ

       23. นางกฤติยา                           ลือโมะ                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (RM)

Risk Management

 

1.       นายประสิทธิ์                        แวจูนา                                   ประธานกรรมการ

2.       นางฟารีดา                            อัลอิสฮักก์                             รองประธานกรรมการ

3.       นางสาวศิริพร                      พรหมเพ็ชร์                          กรรมการ

4.       นางปารีดะ                            สีเดะ                                      กรรมการ

5.       นางอิสริยา                            จิราพัชรพงศ์                        กรรมการ

6.       นางนัสรียา                           สะอุ                                        กรรมการ

7.       นางวนิดา                              ศรีจรูญ                                   กรรมการ

8.       นางรุสนานี                          แวหามะ                                กรรมการ

9.       นางสะปีน๊ะ                          ไม้แก้ว                                   กรรมการ

10.   นายนิรันดร์                          แวจูนา                                   กรรมการ

11.   นางฐิติมา                              คงคากุล                                 กรรมการ

12.   นายอิบรอเฮง                       ตรือแน                                  กรรมการ

13.   นางสาวนูรไอนา                 ดารามาลย์                             กรรมการ

14.   นางนราวดี                              รังสี                                  กรรมการ

15.   นางสาวสารีนา                    ชูมุง                                        กรรมการ

16.   นางมารียะ                            แวและ                                   กรรมการ

17.   นายอิสมาแอล                      ปาโฮะ                                   กรรมการ

18.   นางสาวนิภา                         มามะ                                     กรรมการ

19.   นางสาวฮาซีละห์                 อุเซน                                      กรรมการ

20.   นางสาวดียานา                     สะอิ                                        กรรมการ

21.   นางสาวซูไลฮา                    สนิ                                          กรรมการ

22.   นางอาภรณ์                           เจะอุบง                                  กรรมการและเลขานุการ

23.   นางยินดี                                คงถาวร                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  (IC)

Infection Control

 

1.       นางสาวชวนชม                  พรหมสุรินทร์                      ประธานกรรมการ

2.       นางสาวจุรีย์ภรณ์                 นิ่มโอ่                                     รองประธานกรรมการ

3.       นางสุดาวรรณ                      สาและ                                   กรรมการ

4.       นางนันทิมา                          แวสะแลแม                           กรรมการ

5.       นางสาววนาทิพย์                 ภักดีวานิช                             กรรมการ

6.       นางวิธิรา                               ไชยชนะ                               กรรมการ

7.       นางมาเรียม                          ลาเต๊ะ                                     กรรมการ

8.       นางพรศรี                              ไชยเอียด                               กรรมการ

9.       นางแวฮัสนะ                        ใบกาเด็ม                               กรรมการ

10.   นางนิรุซณี                            เจะมะ                                     กรรมการ

11.   นางฉลวย                              พงษ์ธัญญะวิริยา                  กรรมการ

12.   นายธีรพจน์                          บัวสุวรรณ                              กรรมการ

13.   นางฐิติมา                              คงคากุล                                  กรรมการ

14.   นายอดินันท์                         เจะมะ                                      กรรมการ

15.   นายมูฮัมมัด                          เบ็ญนา                                     กรรมการ

16.   นายมาหามะสุกรี                แวหามะ                                  กรรมการ

17.   นางสาวนูรไอนา                 ดารามาลย์                              กรรมการ

18.   นางนูรอัยณี                          เบ็ญนา                                    กรรมการ

19.   นางเจ๊ะรานิง                        แฉะ                                         กรรมการ

20.   นางสาวสุไรยา                     ดือเระ                                      กรรมการ

21.   นางสาวดัสนีย์                      หะยีแยนา                               กรรมการ

22.   นางวนิดา                              พงษ์ธัญญะวิริยา                กรรมการและเลขานุการ

23.   นางอิสริยา                            จิราพัชรพงศ์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    

คณะกรรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการ  (ESB)

 

1.       นางนาริศา                            หีมสุหรี                                 ประธานกรรมการ

2.       นางสุเดาะ                             หะยีดือราปู                           รองประธานกรรมการ

3.       นางแวเยาะ                           กิติชัย                                     กรรมการ

4.       นางสุดาวรรณ                      สาและ                                   กรรมการ

5.       นางวาสนา                            ดาหะมิ                                  กรรมการ

6.       นางณัฐปาณี                         แววทองคำ

7.       นางสิตีอายา                          อาบูบากา

8.       นางคอลีเยาะ                        ดอเล๊าะ

9.       นางวิภารัตน์                         มินทราศักดิ์

10.   นายมาหามะสุกรี                แวหามะ

11.   นางสุวรรณา                         แสงจันทร์

12.   นางซัลวา                              หมัดหมาน

13.   นางอัสมาร์                           แวจูนา

14.   นางสาวกิติยา                       สาเมาะ

15.   นางสาวนะดา                      ศรีสมบูรณ์

16.   นางสุวภัทร์                           ศรประดิษฐ์

17.   นายมุกตา                              หะยีมามุ

18.   นางสาวนูรมาร์                    สาแลมะ

19.   นางสาวซารีดา                     เจะแมง

20.   นางสาวนูรีซัน                     สาและ

21.   นางนันทิมา                          แวสะแลแม                          กรรมการและเลขานุการ

22.   นางสาวนูรีน                        หมะสะอะ                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

23.   นางปาตีเมาะ                        ตันหยงจึงงา                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 คณะกรรมการสถานที่ทำงานน่าอยู่  (ENV)

  

1.       นายอาหามัด                         จาลงค์                                    ประธานกรรมการ

2.       นายธีรพจน์                          บัวสุวรรณ                             รองประธานกรรมการ

3.       นางวนิดา                              พงษ์ธัญญะวิริยา                  กรรมการ

4.       นางดวงใจ                             มูนีกุล                                    กรรมการ

5.       นางสุไบด๊ะ                           อารีหทัยรัตน์                        กรรมการ

6.       นางสาวอามีเนาะ                ยูโซะ                                      กรรมการ

7.       นายอริษฎ์                             อนุรักษ์อำพันธ์                    กรรมการ

8.       นายอาดัม                              แวดาย๊ะ                                 กรรมการ

9.       นายต่วนยะโกะ                   หะมะ                                    กรรมการ

10.   นางสาววนาทิพย์                 ภักดีวานิช                             กรรมการ

11.   นางสาวฮาซีซะ                    ยูโซ๊ะ                                      กรรมการ

12.   นางสาวนิแย                         เจะอาแว                                กรรมการ

13.   นายอุสมาน                          อำมาตย์                                 กรรมการ

14.   นางสาวอาซียะ                    เจ๊ะโซะ                                  กรรมการ

15.   นางสาวนิมาสือหนะ          นิมะ                                       กรรมการ

16.   นางเจ๊ะรานิง                        แฉะ                                        กรรมการและเลขานุการ

17.   นางสาวแวอูซะห์                เจะเลาะ                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317