หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   หอเกียรติยศ  
 
  ผู้อ่าน : 7476 คน

         หอเกียรติยศแห่งนี้...ขอบันทึกความดีและรางวัลของบุคลากรโรงพยาบาลยะหริ่งที่ได้รับและเป็นที่ประจักษ์ทุกระดับ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในองค์กรต่อไป (หมายเหตุ รางวัลเกียรติยศก่อนปี 2552 ไม่ได้นำมาแขวนไว้ใน Web นี้ครับ)

         ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ขอแสดงความชื่นชมและยินดีด้วยครับ 

         รางวัลเกียรติยศ (1)  แพทย์ชนบทดีเด่น ปี 2552 แด่ ท่านผู้อำนวยการ รพ.ยะหริ่ง

          รางวัลเกียรติยศ (2)  รางวัลศิษย์เก่าสาธิต ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี) ดีเด่น ในงาน "40 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี" แด่ ท่านผู้อำนวยการ รพ.ยะหริ่ง

           รางวัลเกียรติยศ (3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอ CQI ประเภท Oral Presentation ด้านระบบยา  ระดับจังหวัด จากฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ในมหกรรมคุณภาพและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2553 ณ ซีเอส ปัตตานี (นำเสนอโดย คุณสุไรดา เจะสาเมาะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน  หัวข้อ การพัฒนาระบบกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพแบบ Drug Delivery Logistics System) (25-26 พ.ค. 2553)

      รางวัลเกียรติยศ (4) รางวัลชมเชย การนำเสนอ CQI ประเภท Oral Presentation ด้านระบบงานและสนับสนุน ระดับจังหวัด จากฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ในมหกรรมคุณภาพและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2554 ณ ซีเอส ปัตตานี (นำเสนอโดย ภญ.มูนาดา แวนาแว หัวข้อ Real Data คลังยาประหยัด) (24-25 พ.ค. 2554)

             รางวัลเกียรติยศ (5) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอ CQI ประเภท Oral Presentation ด้านระบบสนับสนุน ระดับจังหวัด จากฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ในมหกรรมคุณภาพและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2555 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี (นำเสนอโดย ภก.ไพรัตน์  หัตถประดิษฐ์ หัวข้อ “DIS on website, Knowledge Assets ขจรไกล  ไร้พรมแดน”) (24 พ.ค. 2555)

          รางวัลเกียรติยศ (6)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอนวัตกรรมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของเครือข่ายสาธารณสุข  นำเสนอโดย ภก.อริษฎ์ อนุรักษ์อำพัน หัวข้อ Progressive Service in PGMP/GMP (27 พ.ค. 2557)    

           รางวัลเกียรติยศ (7)  รางวัลมาตรฐานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (ส.ค. 2558) (ภญ.มูนาดา แวนาแว)

 

 

 

 

 

 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317