หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 
  ผู้อ่าน : 10671 คน

วิสัยทัศน์ใหม่ คปสอ. และโรงพยาบาลยะหริ่ง (ปีงบประมาณ 2554-2559)

 

เป็นองค์กรที่ทันสมัย

บริการเชิงรุก  อย่างมีคุณภาพ

สานรับชุมชนวิถี  ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง  ภายใน ปี 2559

 

วิสัยทัศน์ คปสอ.ยะหริ่ง (2553)

 

“ เป็นองค์กรแนวหน้า มุ่งสร้างสุขภาพ บริการอย่างมีคุณภาพ

ชุมชนมีส่วนร่วม  พึ่งตนเองได้ ”

 

เป็นองค์กรแนวหน้า

หมายถึง

เป็นโรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานทุกๆ ด้าน อยู่ในอันดับที่ 1-3 ของจังหวัดปัตตานี สามารถเป็นตัวอย่าง/แบบอย่างให้โรงพยาบาลอื่นได้

มุ่งสร้างสุขภาพ

หมายถึง

มีกิจกรรม/บริการที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ โดยให้ผู้รับบริการได้รับความรู้/วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

บริการอย่างมีคุณภาพ

หมายถึง

บริการอย่างไม่มีปัญหา ลูกค้าพอใจ ได้มาตรฐานสานคุณภาพชีวิต/สานสู่ความเป็นเลิศ มิติต่างๆ ของคุณภาพบริการสุขภาพ มีดังนี้

 

 

Access

การเข้าถึงของผู้ป่วยฉุกเฉิน , การเข้าถึงเทคโนโลยี/เครื่องมือ

 

 

Acceptability

การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย/ครอบครัว

 

 

Appropriate

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

 

Competency

ความรู้และทักษะที่ต้องการ

 

 

Continuity

การส่งกลับ, การติดตามผู้ป่วย, การติดตามผล

 

 

Coverage

ความครอบคลุมของการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค/การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง ฯลฯ

 

 

Effective

ความสำเร็จของการดูแลผู้ป่วย

 

 

Efficiency

การใช้สถานที่/เครื่องมือ/คน/เวลา, การประสานงาน

 

 

Equity

ความเท่าเทียมกันในการได้รับบริการที่เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน

 

 

Humanized/Holistic

เติมหัวใจในระหว่างการดูแล

 

 

Responsive/Respect 

ตอบสนองปัญหา, เคารพผู้ป่วยแม้ไม่รู้สึกตัว

 

 

Safety

การติดเชื้อ, สถานการณ์ฉุกเฉิน, ความเสี่ยงต่างๆ

 

 

Timeliness

ความทันเวลาในการตรวจพบปัญหา การตัดสินใจ

ชุมชนมีส่วนร่วม

หมายถึง

ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ เน้นให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  และเกิดความยั่งยืน และนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งต่อไป

พึ่งตนเองได้

หมายถึง

ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้

                       

 

พันธกิจ  คปสอ.ยะหริ่ง

 

“ พัฒนาระบบสุขภาพ  และระบบบริหารจัดการ  ให้มีคุณภาพ 

โดยใช้สารสนเทศที่เหมาะสม  ชุมชนมีส่วนร่วม  พึ่งตนเองได้ ”

 

เป้าประสงค์         

 

ผู้รับบริการ

ได้รับการบริการด้านสุขภาพ(รักษา/ส่งเสริม/ป้องกัน/ฟื้นฟู) อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถดูแลตนเองได้

ผู้ให้บริการ

มีความสุข  ปลอดภัย ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ชุมชน      

สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

องค์กร       

มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชน

           

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ยะหริ่ง

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบสุขภาพ

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง
 2. เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม  มีจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมโดยสอดคล้องกับวิถีชุมชน และหลักศาสนา
 3. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพประชาชน
 4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุข  มีพฤติกรรมสุขภาพและสภาวะสุขภาพที่ดี

เป้าหมาย

 1. อัตราป่วยและตายด้วยโรคที่สำคัญลดลง
 2. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่งถึง  และมีพฤติกรรมทีเอื้อต่อการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
 3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีศักยภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  บุคลากรสาธารสุขมีพฤติกรรมที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

 

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาระบบริการสาธารณสุขให้ได้คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่  โดยการมี ส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายและสอดคล้องกับวิถีชุมชนและหลักศาสนา

กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างการสื่อสารให้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเสริมสุขภาพในบุคลากรสาธารณสุข

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ     มีความพึงพอใจในการทำงาน  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. เพื่อให้มีระบบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  และ ปลอดภัยทั้งแก่ผู้รับบริการและผู้รับบริการ

 

เป้าหมาย

 1. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ
 2. ปัจจัยพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพดี
 3. บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาระบบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อหานวัตกรรมในการบริหารและบริการ

 

ค่านิยม

 

“มุ่งมั่นให้บริการ  ด้วยความประทับใจ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ทำงานเป็นทีม ชุมชนเข้มแข็ง  ก้าวไกลพัฒนา”

 

ค่านิยม (Value)  สามารถเทียบเคียงกับ Core Value and Concept พรพ.ได้ ดังนี้

 

มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความประทับใจ  เทียบได้กับ

-           Individual Commitment  แต่ละคน มีความมุ่งมั่นทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย จนบรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้

-           Ethic & Professional Standard จริยธรรมองค์กร และมาตรฐานของวิชาชีพ โดยใช้หลักการ “ดูแลดุจญาติมิตร”

-           Agility  การตอบสนองผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว และยืดหยุ่น

 

เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เทียบได้กับ       

-           Patient / Customer Focus  เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง ให้บริการที่ตรงปัญหา เคารพสิทธิ / ศักดิ์ศรี

 

ทำงานเป็นทีม เทียบได้กับ                     

-           Teamwork  ทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ขยายไปสู่ความร่วมมือกับภายนอก

 

ชุมชนเข้มแข็ง เทียบได้กับ                     

-           Community Responsibility  เสริมพลังชุมชนสนับสนุน ให้ชุมชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง

-           Empowerment  การเสริมพลัง เห็นคุณค่าของตนเอง ให้ทุกคนดูแลสุขภาพตนเอง

-           Focus on health  แนวคิดเรื่องสุขภาพ คือ ดุลยภาพ

 

ก้าวไกลพัฒนา  เทียบได้กับ       

-           Visionary Leadership  ผู้นำที่มีสายตากว้างไกล เปลี่ยนแปลงสังคม มองภาพใหญ่คิดเชิงกลยุทธ์

-           Value on staff  ส่งเสริม การมีและใช้ศักยภาพ มีแรงจูงใจในการทำงาน ให้ได้ผลดี มีความสุข

-           Continuous Process Improvement  การหาโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI)

-           Management by fact  การนำข้อมูลและปัญหาที่แท้จริงขององค์กรมาวิเคราะห์อย่างเหมาะสม

-           Evidence-based Approach  การนำข้อมูล หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทางวิชาการ ในการให้บริการสุขภาพ/ดูแลผู้ป่วย

-           Learning  การเรียนรู้ หาโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง และทำให้ดีขึ้น

 

นโยบาย รพ.ยะหริ่ง

 

1. นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ

 

            โรงพยาบาลยะหริ่งมีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้เป็นไปในทิศทางการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  โดยเน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนได้ รวมถึงปลูกฝังทัศนคติด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ

 

2. นโยบายสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร

 

            โรงพยาบาลยะหริ่งมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี  ของผู้ป่วยทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา มีนโยบายและวิธีปฏิบัติสำหรับกรณีที่เสี่ยงต่อปัญหาจริยธรรมโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของสังคม

 

3. นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

 

            โรงพยาบาลมีการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โดยเน้นการทำงานอยู่บนพื้นฐานแห่งความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี บรรยากาศดี มีชีวิตชีวา

 

4. นโยบายด้านการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยง

 

            โรงพยาบาลยะหริ่งมีระบบการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล  ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการ  ตลอดจนชุมชน

 

5. นโยบายด้านเอกสาร  การบันทึกและการรักษาความลับของข้อมูล

 

      โรงพยาบาลยะหริ่งมีการวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร  การดูแลผู้ป่วยและพัฒนาคุณภาพ  และมีการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของข้อมูล

 

6. นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

 

            โรงพยาบาลยะหริ่งมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับหน่วยงาน และโรงพยาบาล โดยการทำงานเป็นทีม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้กระบวนการ PDCA

 

7. นโยบายด้านการรักษามาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ

 

            โรงพยาบาลยะหริ่งมีกลไกควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพที่กฎหมายกำหนด  และจริยธรรมของวิชาชีพ และส่งเสริม ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกบริการ

 

8. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

            โรงพยาบาลยะหริ่งมีระบบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในด้านความรู้ทางเทคนิคการบริการ และการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

9. นโยบายด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

 

             โรงพยาบาลยะหริ่งมีการจัดการทรัพยากรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม เหมาะสมมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการบริหารอย่างเป็นระบบ

 

10. นโยบายด้านเครือข่ายบริการสุขภาพ

 

            โรงพยาบาลยะหริ่งมีกลไกการดูแลศูนย์สุขภาพชุมชน ในอำเภอยะหริ่ง ให้มีมาตรฐานในการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน และพัฒนาความร่วมมือกับสถานศึกษา และองค์กรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของชุมชน

 

 

นโยบายการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลยะหริ่ง

 

              ยาปฏิชีวนะ เป็นยาที่มีความสำคัญในกระบวนการรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ  เป็นยาที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการใช้ยาไม่เหมาะสม โรงพยาบาลยะหริ่งจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ยาปฏิชีวนะ ดังนี้

1.       รายการยาปฏิชีวนะทุกตัวที่สั่งซื้อเข้ามา ต้องเป็นยาที่มีคุณภาพ และต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP เป็นอย่างน้อย

2.    ในการจัดซื้อยาปฏิชีวนะ ให้หลีกเลี่ยงการซื้อยาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้ยา และถ้าเป็นไปได้ให้จัดซื้อในรูปฟอยล์

3.       การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ต้องสั่งโดยแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้น หรือรับคำสั่งแพทย์ หรือเป็น Stamding order

4.    การสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะให้เป็นไปตามลำดับกลุ่มยา ไม่ข้ามกลุ่มยา เช่น ให้ใช้ยาในกลุ่ม Penicillins เป็นตัวเลือกแรก และต้องมีการใช้อย่างน้อย 3 วันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนกลุ่มยา ยกเว้นแพทย์มีเหตุผลในการสั่งใช้ยา

5.       กำหนดให้มี Autostop การใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้ติดต่อกันครบ 7 วัน หากแพทย์ต้องการใช้ต่อ ให้มีการเขียนสั่งใหม่อีกครั้ง

6.       ให้มีการประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะ Ceftriaxone inj.

           

                       ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่    1     ตุลาคม พ.ศ. 2549                 

                   

                                            

                                                                    (นายสมชัย  พงษ์ธัญญะวิริยา)

                                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง

  

นโยบายการใช้ยาของโรงพยาบาลยะหริ่ง

 

โรงพยาบาลยะหริ่งขอกำหนดนโยบายต่างๆด้านยา ดังนี้

1.       การบริหารยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้อยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลยะหริ่ง โดยแบ่งความรับผิดชอบดังนี้

1.1         ด้านยา รับผิดชอบโดยฝ่ายเภสัชกรรม

1.2         ด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา รับผิดชอบโดยฝ่ายการพยาบาล

2.       ความรับผิดชอบให้ดำเนินการตั้งแต่กระบวนการกำหนดความต้องการ การสั่งซื้อ การเก็บ การเบิกจ่าย และการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

3.       รายการยาทุกตัวที่สั่งซื้อเข้ามา ต้องเป็นยาที่มีคุณภาพ และต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP เป็นอย่างน้อย

4.       ยาที่มีอัตราการใช้สูง ให้มีการจัดซื้อรวมระดับจังหวัด

5.       กลุ่มยาที่กำหนดเป็นยาที่มีความเสี่ยงต่อการใช้สูง(High alert drug) ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ และสามารถใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ

6.       ในการจัดซื้อยา ให้หลีกเลี่ยงการซื้อยาต่างชนิดกันที่มีลักษณะหรือรูปแบบคล้ายคลึงกัน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา

7.       แพทย์ควรสั่งใช้ยาเป็นชื่อสามัญ(Generic name)ในกรณีที่แพทย์สั่งยาเป็นชื่อการค้าที่ไม่มีในโรงพยาบาล ให้ฝ่ายเภสัชกรรมจ่ายยาที่มีชื่อสามัญทางยาเดียวกัน

8.       การสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะให้เป็นไปตามนโยบาย การใช้ยาปฏิชีวนะ  (แยกต่างหาก)

9.       ความก้าวหน้าในการดำเนินงานระบบยา เช่น การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การติดตามการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา การประเมินความเหมาะสมจากการสั่งใช้ยา  ให้มีการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด

 

                     ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่    1     ตุลาคม พ.ศ. 2549                 

        

                                            

                                                                    (นายสมชัย  พงษ์ธัญญะวิริยา)

                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง

 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317