หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   ยาพยาธิ์ Albendazole กับข้อมูลความปลอดภัยในเด็ก หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร (30/3/60)  
 
  ที่มา : งานบริการสารสนเทศทางยา ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลยะหริ่ง วันที่ : 30/03/60 10.08 น. ผู้อ่าน : 571 คน

ยาพยาธิ์ Albendazole กับข้อมูลความปลอดภัยในเด็ก หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร

เรียบเรียงโดย  ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ

ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ยะหริ่ง

30/3/2560

 

            ทั้งยา Albendazole จัด Mebendazole จัดยาเป็นขับพยาธิ์ในกลุ่ม Benzimidazoles เหมือนกัน แต่เนื่องจาก Albendazole เป็นยาตัวใหม่ เริ่มจำหน่าย (ในประเทศไทย) ครั้งแรกเมื่อพฤษภาคม 2526 และมีคุณสมบัติหลายอย่างที่เหนือกว่า Mebendazole เช่น Metabolite ของ Albendazole คือ albendazole sulfoxide ซึ่งยังคงมีฤทธิ์ขับพยาธิ์ได้อีก ยา Albendazole รักษาพยาธิ์ปากขอในเด็ก พยาธิเส้นด้าย ได้ดีกว่า Mebendazole


       ยา Albendazole สามารถออกฤทธิ์ขับ พยาธิ์ตัวกลม (Nematodes) ได้แก่: พยาธิ์ไส้เดือน (Ascariasis/Roundworm), พยาธิ์ปากขอ (Hookworm), พยาธิ์แส้ม้า (Whipworm/Tichuris trichiuria), พยาธิ์เข็มหมุด (Pinworm/Enterobius vermicularis), พยาธิ์เส้นด้าย (Threadworm/Strongyloides stercoralis) หรือพยาธิ์แบบผสม ได้ดี นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถออกฤทธิ์ต่อพยาธิ์ใบไม้ (Tramatode/Fluke worm), พยาธิ์ตัวตืด (Cestode/Tapeworm) ได้อีกด้วย แต่ขนาดและระยะเวลาในการรับประทานยาระหว่างพยาธิ์ตัวกลม พยาธิ์ใบไม้ และพยาธิ์ตัวตืดต่างกัน

 

            การออกฤทธิ์สำคัญของ Albendazole ส่งผลให้ขนาด microtubules ในเซลล์ลำไส้ของพยาธิ์ลดลง ส่งผลลดประสิทธิภาพการทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหาร  ลดการสะสมไกลโคเจน  และทำให้พยาธิ์ขาดพลังงานเพียงพอที่จะสร้างสาร adenosine triphosphate (ATP)


             กรณีพยาธิ์ตัวกลม ในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีจนถึงผู้ใหญ่ ใช้ยาขนาด 400 mg ครั้งเดียว แต่กรณีพยาธิ์เส้นด้ายที่ต้องการให้ได้ผลอย่างเด่นชัด ควรกินยาขนาดดังกล่าว ติดต่อกัน 3 วัน  และนัดติดตามคนไข้ หลังจากได้รับยาอย่างน้อย 2 สัปดาห์  เพื่อยืนยันว่าการรักษาได้ผลดี  ใน https://www.nps.org.au/radar/articles/albendazole-zentel-listing-extended-to-treat-hookworm-and-strongyloidiasis ระบุสามารถให้ยาซ้ำ (2nd course) ได้อีกครั้งหลังกินยาครั้งแรกแล้ว 7-14 วัน   


            ข้อมูลเดิมพบว่ายา Albendazole ไม่แนะนำในสตรีมีครรภ์ เนื่องจากพบว่ายามีคุณสมบัติ teratogenic และ embryotoxic ในสัตว์ทดลอง ดังนั้นคำแนะนำในครั้งแรกระบุห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ ส่วนในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีนั้น เนื่องจากเดิมไม่มีข้อมูลการศึกษามากนัก ยานี้จึงไม่แนะนำในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีเช่นกัน


           ปัจจุบันมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มขึ้น และพบว่า Albendazole หากให้ในสตรีมีครรภ์ในไตรมาส 2 เป็นต้นไป ในพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิ์พบว่าได้ผลดี และไม่มีปัญหาต่อสตรีมีครรภ์และทารก คำแนะนำในปัจจุบันจึงห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกเท่านั้น


            สำหรับในเด็ก ปัจจุบันมีการแนะนำให้ Albendazole สามารถใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีได้ โดยขยายช่วงอายุการใช้ยาตั้งแต่ 1-2 ปี ใช้ยาในขนาด 200 mg (ครั้งเดียว) ส่วนเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ใช้ขนาดเท่ากับผู้ใหญ่ คือ 400 mg ครั้งเดียว ส่วนในเด็กต่ำกว่า 1 ปียังไม่มีข้อมูลแนะนำ แต่มีการศึกษาวิจัยการใช้ยานี้ในเด็กอายุ 6 เดือน-1 ปี และในเด็ก 8 เดือน-24 เดือน  โดยพบขนาดยาแนะนำในข้อมูลจากประเทศออสเตรเลีย (https://www.nps.org.au/radar/articles/albendazole-zentel-listing-extended-to-treat-hookworm-and-strongyloidiasis) ว่าเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม สามารถให้ยา albendazole ได้ 200mg ครั้งเดียว (กรณีพยาธิ์ปากขอ)  และกินติดต่อ 3 วัน กรณีพยาธิ์เส้นด้าย  อย่างไรก็ตาม  แหล่งข้อมูลดังกล่าว ยังระบุข้อมูลด้านความปลอดภัยด้วยว่า  ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนนั้น  ยังไม่แนะนำให้ได้  เนื่องจากไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัย อาการข้างเคียงสำคัญที่อาจขึ้นได้  เช่น ปวดท้อง  ท้องเสีย อาเจียน ปวดศีรษะ  เวียนศีรษะ  และผื่นคัน  เป็นต้น


            เนื่องจาก ยา ALbendazole (รวม Mebendazole) มีความสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายต่ำ การกินยานี้พร้อมอาหาร โดยเฉพาะอาหารไขมันสูงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมยาได้สูงขึ้น การเคี้ยวหรือไม่เคี้ยวยาเป็นเพียงคำแนะนำหนึ่งเท่านั้นที่ตำราระบุอาจจะเคี้ยวยาก่อนกลืน (may be)

             

             สำหรับหญิงให้มนมบุตร  ตาม WHO ถือว่ายานี้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย (Compatible with breastfeeding) แม้ใน micromedex จะระบุว่า ความเสี่ยงที่ยาจะมีผลต่อทารกค่อนข้างน้อย  และในบางข้อมูล เช่น จากออสเตรเลีย (อ้างข้อมูลจากบริษัทยา) ว่าหากให้หญิงให้นมบุตรกินยานี้แล้ว แนะนำให้หยุดให้นมระหว่างและหลังจากกินยานั้น 5 วัน  ก็ตาม (https://www.nps.org.au/radar/articles/albendazole-zentel-listing-extended-to-treat-hookworm-and-strongyloidiasis)


Ref :

-AHFS Drug Information, 2009
Awasthi S, Pande VK, Fletcher RH. Effectiveness and cost-effectiveness of albendazole in improving nutritional status of pre-school children in urban slums. Indian Pediatr. 2000 Jan;37(1):19-29.
-Goodman & Gilmam’s. The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th edition.
Montresor A, Stoltzfus RJet al. Is the exclusion of children under 24 months from anthelmintic dazole treatment justifiable?. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2002 Mar-Apr;96(2):197-9.
-Rebecca J. Stoltzfus, Michele L. Dreyfuss Guidelines for the Use of Iron Supplements to Prevent and Treat Iron Deficiency Anemia
-Shally Awasthi1*, Richard Peto. et al., Effects of Deworming on Malnourished Preschool Children in India: An Open-Labelled, Cluster-Randomized Trial. www.plosntds.org 1 April 2008 | Volume 2 | Issue 4 | e223

-micromedex, 2017

-http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=4535&gid=1
-http://home.intekom.com/pharm/smith_kb/zentel.html
-http://www.portal.pmnch.org/intestinal_worms/resources/AAW_8_en.pdf

-https://www.nps.org.au/radar/articles/albendazole-zentel-listing-extended-to-treat-hookworm-and-strongyloidiasis

 

ยาพยาธิ์ Albendazole กับข้อมูลความปลอดภัยในเด็ก หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร (30/3/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317