หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   Interval of Ampicillin Injection ที่เหมาะสมใน Neonate ควรเป็นอย่างไร (1/6/59)  
 
  ที่มา : งานบริการสารสนเทศทางยา (Drug Information Service, DIS) โรงพยาบาลยะหริ่ง ปัตตานี วันที่ : 01/06/59 19.01 น. ผู้อ่าน : 1174 คน

Interval of Ampicillin Injection ที่เหมาะสมใน Neonate ควรเป็นอย่างไร

 

ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ, เภสัชกรชำนาญการ  โรงพยาบาลยะหริ่ง

1/6/2559

 


         

Ampicillin Injection ยังเป็นหนึ่งในรายการ Antibiotic ที่พบได้ในการดูแลผู้ป่วยทารกหลังคลอด   เนื่องจากในทารกนี้มีเภสัชจลศาสตร์ของยาที่แตกต่างจากผู้ใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ampicillin ที่จัดเป็นยาชอบกระจายในของเหลวนอกเซลล์  ต่อไปนี้คือข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ในทารกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับยา Ampicillin

 

          การกระจายยา

·       การกระจายในของเหลวของร่างกาย  ของเหลวของร่างกายมีค่าเปลี่ยนแปลงมากในขวบปีแรกและจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่ออายุมากขึ้น  ของเหลวนอกเซลล์ (Extracellular fluid) มีค่าสูงในช่วงแรกคลอด และต่ำลงเมื่ออายุมากขึ้น  ซึ่งสวนทางกับของเหลวในเซลล์ (Intracellular fluid) ดังนั้นการใช้ยา Aminoglycoside บางตัว เช่น Amikacin  หรือ ยาปฏิชีวนะบางตัว เช่น Ampicillin ซึ่งมีคุณสมบัติชอบอยู่ในของเหลวนอกเซลล์ จึงจะมีค่าการกระจายยาในทารกสูงกว่าผู้ใหญ่

 

การขับยาออก

·       ไตของทารกยังไม่เจริญสมบูรณ์  ปริมาณเลือดที่ไหลผ่านไตน้อยกว่าผู้ใหญ่ แรกคลอดมีเลือดไหลผ่านไต 12 มิลลิลิตรต่อนาที  และเพิ่มเป็น 140 มิลลิลิตรต่อนาทีเท่ากับผู้ใหญ่เมื่ออายุได้ 1 ปี  ดังนั้น การใช้ยาที่ขับออกทางไตเป็นส่วนใหญ่ ต้องระวังการสะสมของยาในทารกแรกคลอดและอายุน้อยกว่า 1 ปี  เนื่องจากยาจะถูกขับออกได้ช้า  และพบว่าครึ่งชีวิตของยายาวนานขึ้น  เช่น กรณียา gentamicin, ampicillin, penicillin และ furosemide เป็นต้น


อ้างอิงข้อมูลจาก
micromedex, 2016 ใน part Neofax ระบุข้อมูลสำคัญดังนี้

 

Usual dose, : 25 to 50 mg/kg/dose by IV slow push, or IM.  (Neofax 1999 ขนาดยา usual อยู่ที่ 25-100 MKD และสามารถให้สูงกว่านี้ในบางกรณี เช่น Meningitis เป็นต้น)

 

Antibiotic Dosing Chart: 

การทำหน้าที่ของไตและการกำจัดยาออกจากร่างกายทารก  มีปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับอายุครรภ์  (PMA หรือ Postmenstrual Age)  และอายุทารกหลังคลอด  โดยสามารถแสดงดังตารางต่อไปนี้

 

Dosing Interval Chart

PMA (สัปดาห์)

Post Natal (Days)

(อายุทารกหลังคลอด)

Interval

(ระยะห่างแต่ละ dose ที่เหมาะสม)
(ชั่วโมง)

 ≤29

 0 to 28
>28

 12
8

 30 to 36

 0 to 14
>14

 12
8

 37 to 44

 0 to 7
>7

 12
8

 ≥45

 ALL

 6

 จากตารางจะพบว่า  โดยส่วนใหญ่ ทารกแรกคลอด  ควรได้รับ Ampicillin Injection ใน Interval q12hr โดยเฉพาะเด็กคลอดอายุครรภ์ปกติ  ช่วงอายุทารกแรกคลอด 1-2 สัปดาห์แรก

เอกสารอ้างอิง :

-บุษบา จินดาวิจักษณ์ และสุวัฒนา จุฬาวัฒนทล. 2538. ยากับมารดาและทารก. สำนักพิมพ์ อาร์ ดี พี จำกัด  กรุงเทพ 

-micromedex, online edition, 2016 (Neofax)

-Neofax, 1999

 

Interval of Ampicillin Injection ที่เหมาะสมใน Neonate ควรเป็นอย่างไร  (1/6/59), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317