หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง  
 
  ผู้อ่าน : 14805 คน

ประวัติความเป็นมาของอำเภอ


        
"อำเภอยะหริ่ง" มีที่มาจากชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้านยือริง (ปัจจุบันคือบ้านยือริง หมู่ที่ 4 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี)  ใกล้กับคลองยามูตอนบน อยู่ในการปกครองของเมืองปัตตานี และอยู่ในบังคับบัญชาของผู้สำเร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราช 

       คำว่า   ยะหริ่ง    เริ่มปรากฎในประวัติศาสตร์ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสมัยกษัตริย์แห่งราชวงค์จักรี ซึ่งในสมัยนั้น ประมาณ ร.ศ.11 ได้แบ่งท้องที่เมืองปัตตานี  ออกเป็น 7  หัวเมือง  ได้แก่
1. เมืองปัตตานี
2. เมืองหนองจิก
3. เมืองยะลา
4. เมืองรามันห์
5. เมืองยะหริ่ง
6. เมืองสายบุรี
7. เมืองระแงะ

     ต่อมา "พระยาเมืองยะหริ่ง" (พ่าย) ได้ย้ายที่ว่าราชการไปตั้งที่ "บ้านยามู" (ริมคลองยามูในปัจจุบัน) นับเป็นผู้ก่อตั้ง "เมืองยะหริ่ง" ขึ้นและมี เจ้าเมืองผลัดเปลี่ยนปกครองเมืองยะหริ่งสืบมา
ในปี 2449 ได้ยุบจาก 7 หัวเมือง เหลือ 4  หัวเมือง ได้แก่


1. ปัตตานี รวมเมืองปัตตานี หนองจิก และยะหริ่ง
2. ยะลา รวมเมืองยะลา รามันห์
3. นราธิวาส รวมเมืองระแง และบางนรา
4.สายบุรี ให้คงอยู่ตามเดิม (ต่อมาใน พ.ศ. 2475 ให้ยุบสายบุรี เป็นอำเภอตะลุบัน ขึ้นอยู่กับจังหวัดปัตตานี)

        ต้น ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) เป็นสมัยมณฑล-เทศาภิบาล โปรดเกล้าให้ยุบเมืองยะหริ่งแล้วตั้ง เป็นอำเภอ เรียกว่า “อำเภอยามู” โดยถือเอาชื่อหมู่บ้าน/ลำคลองท้องที่ที่ตั้งอำเภอเป็นหลักขนานนามเป็นชื่ออำเภอ และขึ้นกับเมืองปัตตานี จนถึง พ.ศ. 2481 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่ เป็น "อำเภอยะหริ่ง" อยู่ในการปกครองของจังหวัดปัตตานี จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของอำเภอ
        อำเภอยะหริ่ง เป็นหนึ่งใน 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดปัตตานี ระยะห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 18 ประมาณ 15 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สภาพดินเหนียวปนทราย มีลำคลองยามูไหลผ่านใจกลางอำเภอ ซึ่งแม่น้ำยามู มีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไหลผ่านอำเภอยะหริ่งออกสู่อ่าวไทยที่อ่าวบางปู อำเภอยะหริ่ง
สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นตลอดปี

อาณาเขตติดต่อ
      อำเภอยะหริ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 204.91 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ       ติดต่อ ทะเลหลวงและอ่าวไทย
ทิศใต้          ติดต่อกับ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

การปกครอง
       แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 81 หมู่บ้าน หากแบ่งตามลักษณะการพัฒนา จะมี 15 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กับ 3 เทศบาล (ทต.ยะหริ่ง, ทต.บางปู และ ทต.ตันหยง)


ประชากร และครัวเรือน
      จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนกรกฎาคม 2551 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 11,981 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 61,560 คน
      เป็นชาย 30,520 คน หญิง 31,040 คน

การนับถือศาสนา
     ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 นับถือศาสนาอิสลาม, ร้อยละ 5 นับถือศาสนาพุทธ

การประกอบอาชีพและสภาพเศรษฐกิจ
อาชีพหลักทำการเกษตร อาชีพรอง รับจ้าง, ทำประมงพื้นบ้าน
รายได้เฉลี่ย/คน/ปี ของครัวเรือน ประมาณ 34,712 บาท/คน/ปี (จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน : จปฐ.ปี 2551)

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
1. หาดตะโละกาโปร์ อยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านปาตา ตำบลตะโละกาโปร์
2. แหลมตาชี อยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านปาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์
3. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านปาตา ตำบลตะโละกาโปร์
4. โบราณสถานที่สำคัญ คือ สุสานโต๊ะปาแย อยู่หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์
5. วังยะหริ่ง คือวังเก่าของเจ้าเมืองยะหริ่งสมัยการปกครอง 7 หัวเมือง อยู่หมู่ที่ 2 ในเขตเทศบาลยะหริ่ง

คำขวัญของอำเภอยะหริ่ง

    "แดนประมง ดงน้ำตาล บ้านเมืองเก่า นกเขาดี มีหาดสวย รวยป่าชายเลน"

วิสัยทัศน์อำเภอยะหริ่ง
        "ดินแดนแห่งสันติสุขและเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรมประจำใจ ขจัดภัยยาเสพติด ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง"

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอยะหริ่ง

 

วังเก่ายะหริ่ง     

ที่ตั้ง วังยะหริ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง
ประวัติความเป็นมา
       ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2359-2445 สมัยรัชกาลที่ 2 พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯให้เจ้าเมืองสงขลาไปจัดการปกครองเมืองปัตตานี โดยแบ่งออกเป็น 7 เมือง ได้แก่เมืองปัตตานี ยะลา ยะหริ่ง หนองจิก สายบุรี ระแงะ รามันห์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในปัจจุบัน แต่ละเมืองมีเจ้าเมืองปกครอง วังต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นตามเมืองทั้ง 7 นี้ วังจึงเป็นทั้งที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงานของเจ้าเมือง จึงขนานนามกันว่า 7 หัวเมือง
ความสำคัญต่อชุมชน
        ปัตตานีเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ปลายแหลมมลายู มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี เดิมมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา แต่บางยุคสมัยเจ้าเมืองปัตตานีต้องการเป็นอิสระ มักจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบในแต่ละยุคสมัย มาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้เกิดความไม่สงบบ่อยครั้ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอภัยสวดรามและพระยาสงขลา ผู้กำกับดูแลหัวเมืองมลายู แยกเมืองปัตตานีออกเป็น 7 หัวเมือง จึงมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานี
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
        วังยะหริ่ง วังนี้สร้างโดยพระยาพิพิธเสนามาตยธิบดีศรีสุรสงคราม ในปี พ.ศ.2438 ลักษณะรูปทรงของวังเป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ แบบเรือนไทยมุสลิมผสมกับแบบบ้านแถบยุโรป ตัววังเป็นรูปตัวยู (U) ชั้นบนภายในอาคารจัดเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ด้านข้างของตัวอาคารทั้ง 2 ด้าน เป็นห้องสำหรับพักผ่อนของเจ้าเมืองและบุตรธิดาข้างละ 4 ห้อง ชั้นล่างเป็นลานโล่งแบบใต้ถุนบ้าน
       ลักษณะเด่นของบ้านคือ บันไดโค้งแบบยุโรป ช่องแสงประดับด้วยกระจกสีเขียว แดง และน้ำเงิน ช่องระบายอากาศและหน้าจั่วทำด้วยไม้ ฉลุเป็นลวดลายพรรณพฤกษา ตามแบบศิลปะชวา และศิลปะแบบตะวันตก ทำให้ตัวสง่างามมาก ในปัจจุบันวังยะหริ่งได้รับการดูแลจากเจ้าของวังเป็นอย่างดี โดยมีการบูรณะครั้งหลังสุดเมื่อปลายปี พ.ศ.2541


 

หาดตะโละกาโปร์

      ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีตามทางหลวงหมายเลข 42 (ปัตตานี-นราธิวาส) เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอยะหริ่ง ข้ามคลองยามูตามสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ ผ่านพื้นที่สวนป่าชายเลนและหมู่บ้านไปจนถึงทาง แยกเข้าสู่หาด รวมระยะทางประมาณ 18 กม. หาดตะโละกาโปร์เป็นหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ปัตตานี เคยประกวดแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้ที่ 2 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ ประจำปี 2529 ลักษณะของหาดตะโละกาโปร์เป็นหาดทรายขาวสะอาดขนานกับชายฝั่งทะเล มีพื้นที่กว้างประมาณ 40 เมตร มีเรือกอและของชาวประมงจอดอยู่เป็นจำนวนมาก หาดทรายแห่งนี้งอก ยาวขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเกิดจากกระแสน้ำพัดเอาตะกอนทรายมาทับถมพอกพูน เหมาะแก่การไปนั่ง พักผ่อนชมความสวยงามมีทิวสนและต้นมะพร้าวให้ความร่มรื่นสวยงาม


มัสยิดบ้านดาโต๊ะ

      ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 19 กม. เส้นทางเดียวกับ ทางไปหาดตะโละกาโปร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประวัติศาสตร์ด้านศาสนา ซึ่งกรมศิลปากรได้ ทำการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้แล้ว


แหลมตาชี

      หรือแหลมโพธิ์ เป็นหาดทรายขาวยื่นต่อจากหาดตะโละกาโปร์ไปในทะเลอ่าวไทยทางทิศเหนือยาว 11 กม. เป็นป่าสนทะเล หาดทรายขาวสะอาด เหมาะสำหรับตากอากาศและเล่นน้ำทะเล อยู่ในเขตตำบลตะโละกาโปร์ การเดินทางไปแหลมตาชีไปได้ 2 ทาง คือ

      ทางน้ำ นั่งเรือจากปากแม่น้ำปัตตานีตรงไปยังแหลมตาชีเลย ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษ นั่งเรือจากท่าด่านอำเภอยะหริ่ง ออกมาตามคลองยามู จนถึงทะเลในไปจนถึงแหลมตาชี

      ทางบก จากอำเภอยะหริ่ง ข้ามคลองยามูมาตามสะพานไม้ มีถนนตัดเข้าไปประมาณ 10 กม. จนถึงหมู่บ้านที่ 2 ตำบลตะโละกาโปร์ และนั่งเรือหางยาวต่อไปจนถึงปลายแหลม

 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่งวังยะหริ่ง, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
วังยะหริ่ง

สภาพเมืองยะหริ่งปี 2432 การคมนาคมลำบากมากเพราะเป็นทรายลึก, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
สภาพเมืองยะหริ่งปี 2432 การคมนาคมลำบากมากเพราะเป็นทรายลึก

เชิญแวะเยี่ยมเยียนอำเภอยะหริ่ง, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
เชิญแวะเยี่ยมเยียนอำเภอยะหริ่ง

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง โครงการในพระราชดำริ, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง โครงการในพระราชดำริ

ตลาดยามู, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ตลาดยามู

บรรยากาศคลองยามู, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
บรรยากาศคลองยามู

แกะริมชายหาด ภาพจาก..ช่างภาพอิสระ GIGI, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
แกะริมชายหาด ภาพจาก..ช่างภาพอิสระ GIGI

ของดีเมืองยะหริ่ง, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ของดีเมืองยะหริ่ง

แววตาแห่งความเอื้ออาทร, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
แววตาแห่งความเอื้ออาทร

ความหวังของขาวยะหริ่งในอนาคต, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ความหวังของขาวยะหริ่งในอนาคต

พาหนะยอดนิยม ยอดขายอันดับ 1 แซงหน้าวีโก้, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
พาหนะยอดนิยม ยอดขายอันดับ 1 แซงหน้าวีโก้

วังยะหริ่ง, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
วังยะหริ่ง

ปูจากทะเลแถบยะหริ่ง, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
ปูจากทะเลแถบยะหริ่ง

แหลมตาชี, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
แหลมตาชี

อาชีพชาวประมง, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
อาชีพชาวประมง

เรือกอและ, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
เรือกอและ


 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317