หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
    
 
รูป กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลยะหริ่งประจำปีกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลยะหริ่งประจำปี
วันที่ : 18/03/59 ผู้อ่าน : 193 คน
       
รูป โรงพยาบาลยะหริ่งจัดงานเลี้ยง Yaring Hos : Thank You Night 2016 ขอบคุณที่รักกัน ณ โรงแรมปาร์ค วิว ปัตตานี โรงพยาบาลยะหริ่งจัดงานเลี้ยง Yaring Hos : Thank You Night 2016 ขอบคุณที่รักกัน ณ โรงแรมปาร์ค วิว ปัตตานี
วันที่ : 26/02/59 ผู้อ่าน : 202 คน
       
รูป บุคลากรโรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมกิจกรรมกีฬา 4 พี่น้อง สสจ.ปัตตานี+รพ.ปัตตานี+มอ.ปัตตานี+ (รพ.ธัญรักษ์+รพ.ค่ายอิงคยุทธ) เนื่องในวันมหิดลบุคลากรโรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมกิจกรรมกีฬา 4 พี่น้อง สสจ.ปัตตานี+รพ.ปัตตานี+มอ.ปัตตานี+ (รพ.ธัญรักษ์+รพ.ค่ายอิงคยุทธ) เนื่องในวันมหิดล
วันที่ : 20/08/58 ผู้อ่าน : 218 คน
       
รูป บุคลากรโรงพยาบาลยะหริ่งและบุคลากรจากสาธารณสุขอำเภอยะหริ่งร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ บุคลากรโรงพยาบาลยะหริ่งและบุคลากรจากสาธารณสุขอำเภอยะหริ่งร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "ข้อควรปฏิบัติในเดือนรอมฏอน"
วันที่ : 20/07/58 ผู้อ่าน : 175 คน
       
รูป ตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลยะหริ่งเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลยะหริ่งเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการ
วันที่ : 02/07/58 ผู้อ่าน : 192 คน
       
รูป กิจกรรมเลี้ยงอำลาหมอเอก-พญ.ชนกพร บัวสุข และหมอหญิง-พญ.ณาตยา โกมาศกุลศักดิ์ ในโอกาสที่จะลาศึกษาต่อกิจกรรมเลี้ยงอำลาหมอเอก-พญ.ชนกพร บัวสุข และหมอหญิง-พญ.ณาตยา โกมาศกุลศักดิ์ ในโอกาสที่จะลาศึกษาต่อ
วันที่ : 25/05/58 ผู้อ่าน : 221 คน
       
รูป โรงพยาบาลยะหริ่งจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องโรงพยาบาลยะหริ่งโรงพยาบาลยะหริ่งจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องโรงพยาบาลยะหริ่ง
วันที่ : 21/05/58 ผู้อ่าน : 225 คน
       
รูป กิจกรรมผู้บริหารโรงพยาบาลยะหริ่งพบปะบุคลากร ชี้แจงนโยบายของโรงพยาบาลและกิจกรรมที่จะมีขึ้นในอนาคตกิจกรรมผู้บริหารโรงพยาบาลยะหริ่งพบปะบุคลากร ชี้แจงนโยบายของโรงพยาบาลและกิจกรรมที่จะมีขึ้นในอนาคต
วันที่ : 27/11/57 ผู้อ่าน : 248 คน
       
รูป กิจกรรม HRD Round  พบปะพูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรม HRD Round พบปะพูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ
วันที่ : 27/11/57 ผู้อ่าน : 320 คน
       
รูป กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DMHL ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DMHL ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
วันที่ : 05/11/57 ผู้อ่าน : 253 คน
       
รูป กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ "การพัฒนาพฤติกรรมบริการ" แก่บุคลากรโรงพยาบาลยะหริ่ง
วันที่ : 11/09/57 ผู้อ่าน : 372 คน
       
รูป กิจกรรมสานฝันปันปัญญา การถ่ายทอดความรู้จากผลงานพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมสานฝันปันปัญญา การถ่ายทอดความรู้จากผลงานพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ
วันที่ : 02/07/57 ผู้อ่าน : 254 คน
       
รูป กิจกรรมสานฝันปันปัญญา ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร ครั้งที่ 2กิจกรรมสานฝันปันปัญญา ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร ครั้งที่ 2
วันที่ : 02/06/57 ผู้อ่าน : 251 คน
       
รูป โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพอย่างมีความสุข โรงพยาบาลยะหริ่ง ปี 2557 รุ่นที่ 2 วันที่ 13-16 พ.ค 57 ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพอย่างมีความสุข โรงพยาบาลยะหริ่ง ปี 2557 รุ่นที่ 2 วันที่ 13-16 พ.ค 57 ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
วันที่ : 16/05/57 ผู้อ่าน : 400 คน
       
รูป โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพอย่างมีความสุข โรงพยาบาลยะหริ่ง ปี 2557 รุ่นที่ 1 วันที่  5-8 พ.ค 57 ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพอย่างมีความสุข โรงพยาบาลยะหริ่ง ปี 2557 รุ่นที่ 1 วันที่ 5-8 พ.ค 57 ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
วันที่ : 05/05/57 ผู้อ่าน : 674 คน
       
รูป โรงพยาบาลยะหริ่งส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุม “งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสร้างสุข” ครั้งที่ 2 ณ ห้องสะบารัง 2 โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลยะหริ่งส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุม “งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสร้างสุข” ครั้งที่ 2 ณ ห้องสะบารัง 2 โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
วันที่ : 28/04/57 ผู้อ่าน : 375 คน
       
รูป อบรมเชิงปฏิบัติการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลยะหริ่งอบรมเชิงปฏิบัติการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลยะหริ่ง
วันที่ : 08/04/57 ผู้อ่าน : 492 คน
       
รูป กิจกรรมสานฝันปันปัญญา ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร ครั้งที่ 1กิจกรรมสานฝันปันปัญญา ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร ครั้งที่ 1
วันที่ : 02/04/57 ผู้อ่าน : 340 คน
       
รูป คณะกรรมการ HRD จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลยะหริ่ง ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 27-28 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลยะหริ่งคณะกรรมการ HRD จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลยะหริ่ง ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลยะหริ่ง
วันที่ : 28/03/57 ผู้อ่าน : 634 คน
       
รูป กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องเล่า Narrative Medicine" จากตัวแทนบุคลากร
วันที่ : 11/03/57 ผู้อ่าน : 359 คน
       
 
Page : 1 2Next
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317