หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
    
 
รูป ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมให้ความรู้การใช้ยาสำหรับ อสม.และประชาชนทั่วไปในเขตตำบลตันหยงดาลอ (19/9/60)ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมให้ความรู้การใช้ยาสำหรับ อสม.และประชาชนทั่วไปในเขตตำบลตันหยงดาลอ (19/9/60)
วันที่ : 19/09/60 ผู้อ่าน : 47 คน
       
รูป ตัวแทนจากฝ่ายเภสัชกรรมและทันตสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม CQI แก่ จนท.ธัญญารักษ์ รุ่นที่ 2 (16-17/8/60) ตัวแทนจากฝ่ายเภสัชกรรมและทันตสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม CQI แก่ จนท.ธัญญารักษ์ รุ่นที่ 2 (16-17/8/60)
วันที่ : 23/08/60 ผู้อ่าน : 65 คน
       
รูป ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้ยาแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลตอหลัง (24/5/60)ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้ยาแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลตอหลัง (24/5/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 34 คน
       
รูป ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ต้อนรับรอมฎอน (23/5/60)ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ต้อนรับรอมฎอน (23/5/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 24 คน
       
รูป ตัวแทนจากฝ่ายเภสัชกรรมและทันตสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม CQI แก่ จนท.ธัญญารักษ์ รุ่นที่ 1 (3-4/8/60)ตัวแทนจากฝ่ายเภสัชกรรมและทันตสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม CQI แก่ จนท.ธัญญารักษ์ รุ่นที่ 1 (3-4/8/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 78 คน
       
รูป ตัวแทนเภสัชกรจากโรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมสรุปกิจกรรม RDU ตาแกะและเสวนาปัญหายาในชุมชน (11/8/60)ตัวแทนเภสัชกรจากโรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมสรุปกิจกรรม RDU ตาแกะและเสวนาปัญหายาในชุมชน (11/8/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 74 คน
       
รูป ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านปาตาบูดี (21/7/60)ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านปาตาบูดี (21/7/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 66 คน
       
รูป ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมเป็นวิทยากรใหความรู้เรื่องการใช้ยาเบาหวานความดัน ณ รพ.สต.สาบัน  (9/6/60)ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมเป็นวิทยากรใหความรู้เรื่องการใช้ยาเบาหวานความดัน ณ รพ.สต.สาบัน (9/6/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 64 คน
       
รูป ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมต้อนรับน้องใหม่เภสัชกรจังหวัดปัตตานี ที่บรรจุรับราชการประจำปีนี้ (1/6/60)ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมต้อนรับน้องใหม่เภสัชกรจังหวัดปัตตานี ที่บรรจุรับราชการประจำปีนี้ (1/6/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 43 คน
       
รูป ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมจากทุกโรงพยาบาลร่วมด้วยช่วยกันเตรียมบรรจุยาสำหรับฮุจญาด ณ สสจ.ปัตตานี (22/5/60)ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมจากทุกโรงพยาบาลร่วมด้วยช่วยกันเตรียมบรรจุยาสำหรับฮุจญาด ณ สสจ.ปัตตานี (22/5/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 26 คน
       
รูป ตัวแทนระบบยา คปสอ.ยะหริ่ง ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพด้านระบบยาในเวทีสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ (18/5/60)ตัวแทนระบบยา คปสอ.ยะหริ่ง ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพด้านระบบยาในเวทีสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ (18/5/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 26 คน
       
รูป ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมและคณะทำงานฮัจย์ คปสอ.ยะหริ่ง ร่วมจัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับฮุจญาด ยะหริ่ง (18/5/60)ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมและคณะทำงานฮัจย์ คปสอ.ยะหริ่ง ร่วมจัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับฮุจญาด ยะหริ่ง (18/5/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 21 คน
       
รูป ฝ่ายเภสัชกรรมและ คปสอ.ยะหริ่งร่วมต้อนรับ นพ.กำพล กาญจโนภาศ และทีม RDU เขต 12 ใน RDU ตาแกะ (19/4/60)ฝ่ายเภสัชกรรมและ คปสอ.ยะหริ่งร่วมต้อนรับ นพ.กำพล กาญจโนภาศ และทีม RDU เขต 12 ใน RDU ตาแกะ (19/4/60)
วันที่ : 09/05/60 ผู้อ่าน : 131 คน
       
ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมเป็นวิทยากรการใช้ยาจิตเวชแก่ผู้ป่วยและญาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ รพ.ยะหริ่ง (20/3/60)
วันที่ : 23/03/60 ผู้อ่าน : 105 คน
       
รูป ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมและจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมปฏิบัติจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ณ บ้านเหนือ (9-10/3/60)ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมและจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมปฏิบัติจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ณ บ้านเหนือ (9-10/3/60)
วันที่ : 23/03/60 ผู้อ่าน : 103 คน
       
รูป กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรื่องหลักธรรมทางศาสนา (พุทธ+อิสลาม) กับการบริการด้านสุขภาพ (13/3/60)กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรื่องหลักธรรมทางศาสนา (พุทธ+อิสลาม) กับการบริการด้านสุขภาพ (13/3/60)
วันที่ : 23/03/60 ผู้อ่าน : 134 คน
       
รูป เจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรรม รับการตรวจร่างกายกับทีมรักษ์สุขภาพ ณ ห้องรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลยะหริ่ง (20-31/3/60)เจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรรม รับการตรวจร่างกายกับทีมรักษ์สุขภาพ ณ ห้องรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลยะหริ่ง (20-31/3/60)
วันที่ : 23/03/60 ผู้อ่าน : 118 คน
       
รูป สาธารณสุขอำเภอยะหริ่งและตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมนำเสนอเพื่อ awareness การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน (23/3/60)สาธารณสุขอำเภอยะหริ่งและตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมนำเสนอเพื่อ awareness การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน (23/3/60)
วันที่ : 23/03/60 ผู้อ่าน : 151 คน
       
รูป ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุม RDU และนำเสนอผลงาน RDU คปสอ.ยะหริ่ง ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ (21-22/3/60)ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุม RDU และนำเสนอผลงาน RDU คปสอ.ยะหริ่ง ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ (21-22/3/60)
วันที่ : 23/03/60 ผู้อ่าน : 158 คน
       
รูป ตัวแทนเภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรมเข้ารับการอบรมวิชาการ เรื่องโรคระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านยา ณ โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี (28/2/60)ตัวแทนเภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรมเข้ารับการอบรมวิชาการ เรื่องโรคระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านยา ณ โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี (28/2/60)
วันที่ : 06/03/60 ผู้อ่าน : 86 คน
       
 
Page : 1 234567891011121314151617181920
2122Next
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317