หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
    
 
รูป ตัวแทนคณะกรรมการทีมคร่อมสายงานร่วมอบรม Act to re-ac กับ สรพ. ณ โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ สงขลา  (16-17/5/60)ตัวแทนคณะกรรมการทีมคร่อมสายงานร่วมอบรม Act to re-ac กับ สรพ. ณ โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ สงขลา (16-17/5/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 65 คน
       
รูป ศูนย์พัฒนาคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ SWOT องค์กร รวมทั้งร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ core value และแผน 5 ปีองค์กร ปี 2560-2564 (17-18/8/59)ศูนย์พัฒนาคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ SWOT องค์กร รวมทั้งร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ core value และแผน 5 ปีองค์กร ปี 2560-2564 (17-18/8/59)
วันที่ : 22/08/59 ผู้อ่าน : 480 คน
       
รูป ผู้อำนวยการและตัวแทนศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA Re-accreditation (10-13/3/58)ผู้อำนวยการและตัวแทนศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA Re-accreditation (10-13/3/58)
วันที่ : 17/03/58 ผู้อ่าน : 997 คน
       
รูป โรงพยาบาลยะหริ่งรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมิน HA Re-accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (3-4/12/57)โรงพยาบาลยะหริ่งรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมิน HA Re-accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (3-4/12/57)
วันที่ : 09/01/58 ผู้อ่าน : 1429 คน
       
รูป กิจกรรมสานฝันปันปัญญา นำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง มาแลกเปลียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง  (27/6/57)กิจกรรมสานฝันปันปัญญา นำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง มาแลกเปลียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง (27/6/57)
วันที่ : 30/06/57 ผู้อ่าน : 1123 คน
       
รูป โรงพยาบาลยะหริ่งร่วมส่งผลงานประกวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพจังหวัดปัตตานี ปี 2557 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี (22-23/5/57)โรงพยาบาลยะหริ่งร่วมส่งผลงานประกวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพจังหวัดปัตตานี ปี 2557 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี (22-23/5/57)
วันที่ : 28/05/57 ผู้อ่าน : 1645 คน
       
รูป โรงพยาบาลยะหริ่งร่วมต้อนรับ อ.โกเมธ นาควรรณกิจ ในโอกาสเยี่ยมสำรวจ HA Surveillance  (23/4/57)โรงพยาบาลยะหริ่งร่วมต้อนรับ อ.โกเมธ นาควรรณกิจ ในโอกาสเยี่ยมสำรวจ HA Surveillance (23/4/57)
วันที่ : 29/04/57 ผู้อ่าน : 1362 คน
       
รูป คป.สอ.ยะหริ่ง ร่วมประกวดผลงานคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2556 ณ ลานประชาสัมพันธ์ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี  ในปีนี้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 9 รางวัล จากทั้งสิ้น 21 ผลงาน (21-22/5/56)คป.สอ.ยะหริ่ง ร่วมประกวดผลงานคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2556 ณ ลานประชาสัมพันธ์ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี ในปีนี้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 9 รางวัล จากทั้งสิ้น 21 ผลงาน (21-22/5/56)
วันที่ : 31/05/56 ผู้อ่าน : 1064 คน
       
รูป คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor) รพ.ยะหริ่ง เข้าร่วมเยี่ยมสำรวจภายในตามระบบไขว้ ณ รพ.แม่ลาน (5/3/56)คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor) รพ.ยะหริ่ง เข้าร่วมเยี่ยมสำรวจภายในตามระบบไขว้ ณ รพ.แม่ลาน (5/3/56)
วันที่ : 29/04/56 ผู้อ่าน : 1243 คน
       
รูป โรงพยาบาลยะหริ่งรับการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor) ตามระบบการเยี่ยมไขว้จากทีม IS โรงพยาบาลมายอ (7/3/56)โรงพยาบาลยะหริ่งรับการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor) ตามระบบการเยี่ยมไขว้จากทีม IS โรงพยาบาลมายอ (7/3/56)
วันที่ : 29/04/56 ผู้อ่าน : 1060 คน
       
รูป ภญ.นูรไอนา ดารามาลย์  และ ทพญ.ฟารีดา อัลอิสฮักก์  ตัวแทนคณะกรรมการ RM โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ (หลักสูตร 601) ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพ  จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  (13-15/6/55)ภญ.นูรไอนา ดารามาลย์ และ ทพญ.ฟารีดา อัลอิสฮักก์ ตัวแทนคณะกรรมการ RM โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ (หลักสูตร 601) ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพ จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (13-15/6/55)
วันที่ : 16/07/55 ผู้อ่าน : 1366 คน
       
รูป โรงพยาบาลยะหริ่งได้รับ 5 รางวัล จาก 7 เรื่องนำเสนอ ในเวทีคุณภาพและมหกรรมด้านคุณภาพ ครั้งที่ 6 จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี (23-24/5/55)โรงพยาบาลยะหริ่งได้รับ 5 รางวัล จาก 7 เรื่องนำเสนอ ในเวทีคุณภาพและมหกรรมด้านคุณภาพ ครั้งที่ 6 จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี (23-24/5/55)
วันที่ : 30/05/55 ผู้อ่าน : 1770 คน
       
รูป ตัวแทนศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลยะหริ่ง  ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Provincial KM ณ โรงแรม มายการ์เด้นส์ ปัตตานี (20/4/55)ตัวแทนศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Provincial KM ณ โรงแรม มายการ์เด้นส์ ปัตตานี (20/4/55)
วันที่ : 23/04/55 ผู้อ่าน : 1320 คน
       
รูป ตัวแทนศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุม 13th HA National Forum ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (14-16/3/55)ตัวแทนศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุม 13th HA National Forum ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (14-16/3/55)
วันที่ : 22/03/55 ผู้อ่าน : 1540 คน
       
รูป ตัวแทนศูนย์คุณภาพและตัวแทนหน่วยงานในโรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ ตามโครงการ 2011 Best Lean Project in Songklanagarind Hospital ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หาดใหญ่ (8/3/55)ตัวแทนศูนย์คุณภาพและตัวแทนหน่วยงานในโรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ ตามโครงการ 2011 Best Lean Project in Songklanagarind Hospital ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ (8/3/55)
วันที่ : 09/03/55 ผู้อ่าน : 1372 คน
       
รูป ตัวแทนหน่วยงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับฟังการสรุปการเตรียมความพร้อมรับการเข้าเยี่ยมของ สรพ. ณ โรงพยาบาลหนองจิก (27/1/55)ตัวแทนหน่วยงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมรับฟังการสรุปการเตรียมความพร้อมรับการเข้าเยี่ยมของ สรพ. ณ โรงพยาบาลหนองจิก (27/1/55)
วันที่ : 02/02/55 ผู้อ่าน : 1050 คน
       
ตัวแทน Track 1 จัดประชุมการจัดทำ Service Profile แก่เจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทางคลินิก ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง (19-20/1/55)
วันที่ : 22/01/55 ผู้อ่าน : 920 คน
       
รูป ทีมพัฒนาคุณภาพยะหริ่ง ร่วมประชุมติดตามผลการพัฒนาคุณภาพบริการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (19/9/54)ทีมพัฒนาคุณภาพยะหริ่ง ร่วมประชุมติดตามผลการพัฒนาคุณภาพบริการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (19/9/54)
วันที่ : 19/09/54 ผู้อ่าน : 892 คน
       
รูป รพ.ยะหริ่งร่วมต้อนรับ อ.พญ.เสาด๊ะ ยุทธสมภพ และ อ.วนิดา แซ่อึ่ง จาก สรพ. และพี่เลี้ยง QLN ในการเยี่ยม coaching (26/7/54)รพ.ยะหริ่งร่วมต้อนรับ อ.พญ.เสาด๊ะ ยุทธสมภพ และ อ.วนิดา แซ่อึ่ง จาก สรพ. และพี่เลี้ยง QLN ในการเยี่ยม coaching (26/7/54)
วันที่ : 27/07/54 ผู้อ่าน : 1563 คน
       
รูป ตัวแทนโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัดปัตตานี ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี (24-25/5/54)ตัวแทนโรงพยาบาลยะหริ่งร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัดปัตตานี ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี (24-25/5/54)
วันที่ : 26/05/54 ผู้อ่าน : 1392 คน
       
 
Page : 1 23Next
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317