หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
    
 
รูป ชมรมเภสัชกรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาเภสัชสามจังหวัดและฟาร์ซีสปอร์ตไนท์ ณ รร. ปาร์ควิว (15/7/60)ชมรมเภสัชกรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาเภสัชสามจังหวัดและฟาร์ซีสปอร์ตไนท์ ณ รร. ปาร์ควิว (15/7/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 97 คน
       
รูป เภสัชกรจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูวิชาการ สานสัมพันธ์น้องพี่ รวมพลังสามัคคี เภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมการ์เด้นวิว อ.เบตง จ.ยะลา และสนามกีฬาเทศบาลเบตง (15-18/7/59) เภสัชกรจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูวิชาการ สานสัมพันธ์น้องพี่ รวมพลังสามัคคี เภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมการ์เด้นวิว อ.เบตง จ.ยะลา และสนามกีฬาเทศบาลเบตง (15-18/7/59)
วันที่ : 11/08/59 ผู้อ่าน : 493 คน
       
รูป สรุปรายงานการประชุมกลุ่มเภสัชกร 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 09.00-12.00 น. โดยอัจฉรียา ฟองศรี ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม (17/2/57) สรุปรายงานการประชุมกลุ่มเภสัชกร 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 09.00-12.00 น. โดยอัจฉรียา ฟองศรี ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม (17/2/57)
วันที่ : 28/03/57 ผู้อ่าน : 1211 คน
       
รูป เภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (18-19/9/54)เภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (18-19/9/54)
วันที่ : 19/09/54 ผู้อ่าน : 2604 คน
       
รูป เครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านสุขภาพของเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/9/54)เครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านสุขภาพของเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/9/54)
วันที่ : 19/09/54 ผู้อ่าน : 2255 คน
       
รูป ตัวแทนเภสัชกร รพ. ยะหริ่งประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 จชต.(17/6/54)ตัวแทนเภสัชกร รพ. ยะหริ่งประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 จชต.(17/6/54)
วันที่ : 17/06/54 ผู้อ่าน : 2482 คน
       
รูป ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านสุขภาพของเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดภาคใต้ (17/2/54)ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านสุขภาพของเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดภาคใต้ (17/2/54)
วันที่ : 25/02/54 ผู้อ่าน : 2215 คน
       
รูป ตัวแทนเภสัชกรร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (8/12/53)ตัวแทนเภสัชกรร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (8/12/53)
วันที่ : 08/12/53 ผู้อ่าน : 1696 คน
       
รูป ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมอบรมรหัสมาตรฐานยาและการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลบริการด้านยาในเครือข่ายโรงพยาบาล ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา (20/8/53)ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมอบรมรหัสมาตรฐานยาและการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลบริการด้านยาในเครือข่ายโรงพยาบาล ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา (20/8/53)
วันที่ : 26/08/53 ผู้อ่าน : 1623 คน
       
รูป ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง ร่วมประชุมเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ศบสต.สงขลา (16/6/53)ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง ร่วมประชุมเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ศบสต.สงขลา (16/6/53)
วันที่ : 23/06/53 ผู้อ่าน : 1330 คน
       
รูป ประชาสัมพันธ์ spot การจัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 11 (26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2553) มี Theme กิจกรรมในปีนี้คือ ประชาสัมพันธ์ spot การจัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 11 (26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2553) มี Theme กิจกรรมในปีนี้คือ "รอบรู้เรื่องยา ปรึกษาเภสัชฯ ลดยาเหลือใช้ ปลอดภัย ปลอดโรค" (1/6/53)
วันที่ : 01/06/53 ผู้อ่าน : 1505 คน
       
รูป ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา ร่วมประชุมการพัฒนาระบบวัคซีนกับเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดภาคใต้ (20-22/4/53)ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา ร่วมประชุมการพัฒนาระบบวัคซีนกับเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดภาคใต้ (20-22/4/53)
วันที่ : 30/04/53 ผู้อ่าน : 955 คน
       
รูป สรุปผลการประชุมกลุ่มเภสัชกร 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมเก้าแสน โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บันทึกสรุปโดย ภญ.อุบลรัตน์ ฮาสุวรรณกิจ โรงพยาบาลนาหม่อม (4/2/53)สรุปผลการประชุมกลุ่มเภสัชกร 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมเก้าแสน โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บันทึกสรุปโดย ภญ.อุบลรัตน์ ฮาสุวรรณกิจ โรงพยาบาลนาหม่อม (4/2/53)
วันที่ : 04/02/53 ผู้อ่าน : 1163 คน
       
รูป ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง ร่วมประชุมเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2553 (31/1/53)ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง ร่วมประชุมเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2553 (31/1/53)
วันที่ : 31/01/53 ผู้อ่าน : 1118 คน
       
รูป สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาธำรงรักษาและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อ 16 และ 26 มิ.ย. 2552 (31/1/53)สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาธำรงรักษาและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อ 16 และ 26 มิ.ย. 2552 (31/1/53)
วันที่ : 31/01/53 ผู้อ่าน : 985 คน
       
รูป ความคืบหน้า 200CUP ที่เข้าร่วมการพัฒนางานเภสัชปฐมภูมิ (26/12/52)ความคืบหน้า 200CUP ที่เข้าร่วมการพัฒนางานเภสัชปฐมภูมิ (26/12/52)
วันที่ : 27/12/52 ผู้อ่าน : 1460 คน
       
รูป งานวิจัยรางวัลที่ 3 Oral Presentation ในเวทีประชุมวิชาการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 1-2 ก.ค. 52 ที่ผ่านมา เรื่อง พฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณในชุมชน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดย ภก.อาภัย มาลินี รพ.โคกโพธิ์ (17/11/52)งานวิจัยรางวัลที่ 3 Oral Presentation ในเวทีประชุมวิชาการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 1-2 ก.ค. 52 ที่ผ่านมา เรื่อง พฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณในชุมชน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดย ภก.อาภัย มาลินี รพ.โคกโพธิ์ (17/11/52)
วันที่ : 17/11/52 ผู้อ่าน : 2395 คน
       
รูป ขอเชิญประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย วันที่ 16 พ.ย. 52 ณ โรงพยาบาลสงขลา (10/11/52)ขอเชิญประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย วันที่ 16 พ.ย. 52 ณ โรงพยาบาลสงขลา (10/11/52)
วันที่ : 10/11/52 ผู้อ่าน : 1914 คน
       
รูป ตัวแทนเภสัชกรจากเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของ ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ และร่วมประชุมเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4/2552 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ (27/10/52)ตัวแทนเภสัชกรจากเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของ ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ และร่วมประชุมเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4/2552 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ (27/10/52)
วันที่ : 28/10/52 ผู้อ่าน : 1192 คน
       
รูป ศบ.สต. เชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชุมวิชาการ “เภสัชกรไทย หัวใจเต็มร้อย” โดย ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ วันที่ 27 ต.ค. 52 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ (19/10/52)ศบ.สต. เชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชุมวิชาการ “เภสัชกรไทย หัวใจเต็มร้อย” โดย ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ วันที่ 27 ต.ค. 52 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ (19/10/52)
วันที่ : 19/10/52 ผู้อ่าน : 1152 คน
       
 
Page : 1 2Next
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317