หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
 



   
 
รูป ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง และทีมงานคลินิกวัณโรค ร่วมการประชุมวิชาการวัณโรค ในโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และโรคเอดส์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2560 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี (22/8/60)ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง และทีมงานคลินิกวัณโรค ร่วมการประชุมวิชาการวัณโรค ในโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และโรคเอดส์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2560 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี (22/8/60)
วันที่ : 23/08/60 ผู้อ่าน : 78 คน
       
รูป ภญ.วานิตา ตำหมัน เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (21/7/60)ภญ.วานิตา ตำหมัน เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (21/7/60)
วันที่ : 15/08/60 ผู้อ่าน : 86 คน
       
รูป ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการ RDU ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปัตตานี (12/1/60)ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการ RDU ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปัตตานี (12/1/60)
วันที่ : 13/01/60 ผู้อ่าน : 258 คน
       
รูป เภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน RDU ระดับจังหวัด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (11/1/60)เภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน RDU ระดับจังหวัด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (11/1/60)
วันที่ : 12/01/60 ผู้อ่าน : 285 คน
       
รูป ตัวแทนเภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบยาและ RDU วิทยากรโดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี (28/12/59)ตัวแทนเภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบยาและ RDU วิทยากรโดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี (28/12/59)
วันที่ : 29/12/59 ผู้อ่าน : 234 คน
       
รูป ภก.อริษฎ์ อนุรักษ์อำพัน เภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุมโครงการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน (26/12/59) ภก.อริษฎ์ อนุรักษ์อำพัน เภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุมโครงการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน (26/12/59)
วันที่ : 29/12/59 ผู้อ่าน : 245 คน
       
รูป ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา ร่วมประชุมหารือการจัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ อินโดนีเซีย (28/12/59)ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา ร่วมประชุมหารือการจัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ อินโดนีเซีย (28/12/59)
วันที่ : 29/12/59 ผู้อ่าน : 274 คน
       
รูป เภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ “mini case manager” ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี (20/12/59)เภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ “mini case manager” ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี (20/12/59)
วันที่ : 29/12/59 ผู้อ่าน : 138 คน
       
ตัวแทนเจ้าพนักงานเภสัชกรรมจากฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายชดเชยในโปรแกรม 18 data Hub สิทธิประโยชน์ด้านยา และโปรแกรมการเบิกชดเชยยาจำเป็นในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี (19-20/12
วันที่ : 29/12/59 ผู้อ่าน : 83 คน
       
รูป เภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมประชุมเรื่อง “พัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital) ในจังหวัดภาคใต้เภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมประชุมเรื่อง “พัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital) ในจังหวัดภาคใต้
วันที่ : 29/12/59 ผู้อ่าน : 88 คน
       
ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ HRD โรงพยาบาลยะหริ่งเข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพประจำปี 2560 ณ เมืองทองธานี นนทบุรี (4-8/12/59)
วันที่ : 29/12/59 ผู้อ่าน : 61 คน
       
รูป ตัวแทนจากฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมถอดบทเรียนเภสัชกรครอบครัว ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (16/11/59)ตัวแทนจากฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมถอดบทเรียนเภสัชกรครอบครัว ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (16/11/59)
วันที่ : 22/11/59 ผู้อ่าน : 154 คน
       
รูป จพ.เภสัชกรรม รพ.ยะหริ่ง ร่วมประชุมเจ้าพนักงานเภสัชกรรมจังหวัดปัตตานี ณ สสจ.ปัตตานี (3/8/59)จพ.เภสัชกรรม รพ.ยะหริ่ง ร่วมประชุมเจ้าพนักงานเภสัชกรรมจังหวัดปัตตานี ณ สสจ.ปัตตานี (3/8/59)
วันที่ : 11/08/59 ผู้อ่าน : 339 คน
       
รูป ภญ.มูนาดา แวนาแว รับการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยได้รับยาวาร์ฟาริน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (25/7/59-5/8/59)ภญ.มูนาดา แวนาแว รับการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยได้รับยาวาร์ฟาริน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (25/7/59-5/8/59)
วันที่ : 11/08/59 ผู้อ่าน : 279 คน
       
รูป ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน นศภ.ที่จบจากอินโดนีเซีย (21/7/59)ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน นศภ.ที่จบจากอินโดนีเซีย (21/7/59)
วันที่ : 11/08/59 ผู้อ่าน : 296 คน
       
รูป เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร (13-15/7/59)เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร (13-15/7/59)
วันที่ : 09/08/59 ผู้อ่าน : 303 คน
       
รูป หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดูแลสุขภาพนักศึกษาไทยและคนไทยในปากีสถาน ณ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) (22/6/59)หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดูแลสุขภาพนักศึกษาไทยและคนไทยในปากีสถาน ณ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) (22/6/59)
วันที่ : 24/06/59 ผู้อ่าน : 348 คน
       
รูป ตัวแทนเจ้าพนักงานเภสัชกรรมจากฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ยะหริ่ง ร่วมประชุมเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ณ สสจ.ปัตตานี (8/6/59)ตัวแทนเจ้าพนักงานเภสัชกรรมจากฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ยะหริ่ง ร่วมประชุมเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ณ สสจ.ปัตตานี (8/6/59)
วันที่ : 16/06/59 ผู้อ่าน : 213 คน
       
รูป หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมเข้ารับการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทาง และพัฒนาระบบงานทะเบียน ระดับเขต 12 ปีงบประมาณ 2559 (3/6/59)หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมเข้ารับการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทาง และพัฒนาระบบงานทะเบียน ระดับเขต 12 ปีงบประมาณ 2559 (3/6/59)
วันที่ : 07/06/59 ผู้อ่าน : 237 คน
       
รูป ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมเข้ารับการประชุมวิชาการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 2559 (25-29/4/59)ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมเข้ารับการประชุมวิชาการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 2559 (25-29/4/59)
วันที่ : 07/06/59 ผู้อ่าน : 255 คน
       
 
Page : 1 2345678Next
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317