หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
    
 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านระบบสนับสนุน เรื่อง “DIS on website, Knowledge Assets ขจรไกล ไร้พรมแดน” นำเสนอระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 และได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ประเภท Oral Presentation ด้านระบบสนับสนุน (9/6/55)
วันที่ : 09/06/55 ผู้อ่าน : 1675 คน
       
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านระบบยา เรื่อง จัดยาใช่ มั่นใจทุกซอง : กลุ่มเจ้าพนักงานเภสัชกรรม นำเสนอระดับจังหวัด วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 (24-25/5/54)
วันที่ : 17/06/54 ผู้อ่าน : 10115 คน
       
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านระบบยา เรื่อง Real Data คลังยาประหยัด (เภสัชกร) นำเสนอระดับจังหวัด วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และได้รับรางวัลชมเชยในประเภทระบบงานและสนับสนุน (24-25/5/54)
วันที่ : 17/06/54 ผู้อ่าน : 5697 คน
       
เอกสารนำเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเด็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยา ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง (กรกฎาคม 2553)
วันที่ : 29/07/53 ผู้อ่าน : 5508 คน
       
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านระบบยา เรื่อง การพัฒนาระบบกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพแบบ Drug Delivery Logistics System (มีนาคม 2552-เมษายน 2553)
วันที่ : 03/05/53 ผู้อ่าน : 3568 คน
       
การปรับปรุงตามประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านระบบยา จากการเข้าเยี่ยมรับรู้และเรียนรู้คุณภาพ โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดย ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ 23 มิ.ย. 2552 (นำเสนอต่ออาจารย์ผ่องพรรณ ธนา 26 ม.ค. 2553)
วันที่ : 27/01/53 ผู้อ่าน : 2576 คน
       
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ วงล้อคุณภาพหมุนเกลียว เหลียงหลังไปดู ไม่อยู่ที่จุดเดิม ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพจาก “การลดความคลาดเคลื่อนในการกระจายยาสู่แผนกผู้ป่วยใน” สู่การจัดการเชิงป้องกัน “ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากยา” (ปีงบประมาณ 2551)
วันที่ : 02/12/52 ผู้อ่าน : 5237 คน
       
ผลงานพัฒนาคุณภาพฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง เรื่อง “การพัฒนาระบบการกระจายสารน้ำรายวันจากฝ่ายเภสัชกรรมสู่แผนกผู้ป่วยใน (Smart IV distribution : One Daily Dose IV System) (ปี 2552)” (ปีงบประมาณ 2552)
วันที่ : 02/12/52 ผู้อ่าน : 3621 คน
       
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ "Lean & Seamless Healthcare" เรื่อง "Innovation ในการจัดยาระบบ Location" จากกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มอ.
วันที่ : 21/09/52 ผู้อ่าน : 10278 คน
       
 
Page : 1
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317