หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
    
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มสำหรับประเมินการใช้ยา High Alert Drug โรงพยาบาลยะหริ่ง (Digoxin inj, Dopamine inj, KCl inj) (7/6/53)
วันที่ : 07/06/53 ผู้อ่าน : 7274 คน
       
เกริ่นนำสู่ High Alert Drug
วันที่ : 20/09/52 ผู้อ่าน : 5425 คน
       

High Alert Drug หมายถึง ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงกับผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญหรือทำให้เสียชีวิตหากมีการใช้อย่างคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับยาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นบ่อยหรือไม่บ่อยนัก หากแต่ผลที่เกิดขึ้นตามมาจะก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ที่มาของ High Alert Drug ในโรงพยาบาลยะหริ่ง ได้จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งวิชาการ ,  จากการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ PCT และ PTC , รวมทั้งเทียบเคียงโดยกระบวนการ Bench marking กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง High Alert Drug ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังได้มาจากการดำเนินงานให้บริการสารสนเทศทางยาในรอบปีงบประมาณ 2549 ที่ผ่านมา ที่พบข้อคำถามด้านยาที่น่าสนใจ และเห็นว่าควรจัดกลุ่มยาที่ได้รับการสอบถามนั้นเป็นหนึ่งในรายการ High Alert Drug ของโรงพยาบาลด้วย นอกจากนี้ รายการยาบางรายการถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ High Alert Drug ของโรงพยาบาลเนื่องจากความเห็นร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในการเฝ้าระวังการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากตำรามาตรฐานทางยาหลายฉบับ เช่น AHFS Drug Information, Drug Information Handbook เล่มต่าง ๆ , Handbook on Injectable Drugs และฐานข้อมูลอื่น ๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลที่สืบค้นผ่านระบบ Internet โดยประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบยา และการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง หัวข้อสำคัญ เช่น ความแรง/ขนาดบรรจุ วิธีการบริหารยา(ขนาดยา การบริหารยา การเตรียมยา) การติดตามผู้ป่วยหลังการให้ยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา เป็นต้น ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน อย่างไรก็ตามคู่มือฉบับนี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะทำให้ผู้ป่วยของเราปลอดภัย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความตระหนักของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในการใช้ยาอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

 
Page : 1
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317